ANEXA

 

MINISTERUL AGICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA GENERALĂ IMPLEMENTARE POLITICI AGRICOLE

Direcţia selecţie vegetală şi Inspecţia Natională pentru Calitatea Seminţelor

 

 

Regulament de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratelor tetitoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului de înmulţire şi plantare

 

Capitolul I – Dispoziţii generale

 

Art.1.- Inspectoratele tetitoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săitor

functioneaza ca unităţi cu personalitate juridică, finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat, subordonate Minnisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Natională pentru Calitatea Seminţelor în conformitate cu art. 21 alin. (3) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante.

 

     Art.2 – (1) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor sunt înfiinţate prin HG 716/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea Inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi a Laboratorului pentru Controlul Calităţii Seminţelor, precum şi actualizarea limitelor amenzilor prevăzute de Legea nr. 75/1995.

                  (2) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor sunt conduse de către un director executiv în conformitate cu Legea nr. 188/1999, republicată, a funcţionarilor publici.

                   (3) Personalul Inspectoratele tetitoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor (în continuare ITCSMS) este salarizat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 9/2008 pentru modificarea O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a Legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, cât şi in conformitate cu prevederile anexei nr. VII/9 din Legea 154/1998.

                  (4) ITCSMS-ul pot organiza în judeţele pe care le deservesc, filiale la nivel de serviciu în conformitate cu HG 716/1999.

 

 

Capitolul II – Structura organizatorică

 

Art. 3. Structura organizatorică a ITCSMS-urilor este următoarea:

  1. Conducerea unităţii este asigurată de un director executiv care are în

responsabilitatea sa coordonarea generală a intregii activităţii, ajutat de un responsabil economic în ceea ce priveste activitatea economică.

            B. ITCSMS-urile au în structura sa urmatoarele:

1. Compartimentul înregistrarea operatorilor economici, inspecţie în câmp, supraveghere, monitorizare, acreditare pentru inspecţia în câmp, informatizare;

2. Compartimentul eşantionare, primire eşantioane, testarea seminţelor în laborator,  acreditare pentru  eşantionare a persoanelor fizice sau juridice ale operatorilor economici, certificare. Laboratorul de testarea semintelor are în subordine:

            a) sectorul primire eşantioane;

b) sectorul puritate;

            c) sectorul germinaţie;

            d) sectorul umiditate;

            e) sectorul fitosanitar, dupa caz;

3. Biroul de informare şi relaţii publice*;

4.Compartimentul financiar- contabil, resurse umane, audit public intern;

5. Compartimentul administrativ.

            * atributiile sunt indeplinite de catre directorul executiv sau de o persoana desemnata in scris de directorul executiv.

 

 

Capitolul III- Atribuţiile Inspectoratelor tetitoriale pentru calitatea seminţelor si materialului saditor

 

Art. 4.  ITCSMS-urile au urmatoarele atribuţii principale:

            - efectuează controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare şi eliberează autorizaţiile de funcţionare;

            - efectuează instruirea, testarea şi atestarea personalului operatorilor economici în vederea înregistrării acestora cât şi în vederea acordării vizei anuale;

            - înregistrează la cererea operatorilor economici programele anuale de multiplicare şi certificare, urmăreşte şi coordonează activitatea acestora;

            - efectuează, prin inspectorii oficiali, inspecţia în câmp a culturilor semincere şi a materialului de înmulţire şi plantare şi eliberează documentele oficiale de inspecţie;

            - verifică şi aprobă documentaţia operatorilor economici în vederea acreditării unor persoane pentru efectuarea inspecţiei în câmp sub supreveghere oficială;

            - supraveghează şi monitorizează operatorii economici furnizori de seminţe şi material de înmulţire şi plantare, pentru producere, prelucrare şi  comercializare;

            -supraveghează şi monitorizează inspectorii în câmp acreditaţi, pentru efectuarea inspecţiilor în vederea certificării unor culturi semincere;

- supraveghează si monitorizează activitatea inspectorilor oficiali in câmp şi a eşantionorilor oficiali;

            - pregăteşte Maunalul Calitatii în vederea acreditării/ reacreditării laboratorului oficial de analiza calităţii seminţelor din cadrul inspectoratului;

            - supraveghează şi monitorizează activitatea laboratorul oficial din cadrul inspectoratului pentru testarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare;

- verifică şi aprobă documentatia operatorilor economici în vederea acreditării unor persoane pentru eşantionarea seminţelor  sub supreveghere oficială;

-supraveghează şi monitorizează eşantionorii acreditaţi în vederea eşantionării loturilor de sămânţă sub supreveghere oficială;

- verifică şi supraveghează aplicarea etichetelor, eventual a vignetelor de către operatorii economici pentru prelucrarea seminţelor şi a materialului de înmulţre şi plantare;

            -  efectuează eşantionarea oficială a partidelor, a loturilor de sămânţă, a vracului sau, după caz,  efectuează eşantionarea în vederea unor teste informative;

- efectuează teste de laborator în vederea testării seminţelor, a materialului de înmulţire şi plantare şi a eliberării documentelor oficiale sau informative;

- eliberează documentele oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi ale materialului de înmulţire şi plantare;

            - asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi a materialului de înmultire şi plantare pe perioada comercializarii;

 - asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi a materialului de înmultire şi plantare, la toate categoriile în precontrol sau postcontrol, prin tehnici şi scheme ştiintifice adecvate;

            - asigură şi urmăreşte evidenţa informatizată a activităţii de control şi certificare;

            - asigură şi eliberează , prin programul informatizat eliberarea documentelor oficiale sau neoficiale, prevăzute în legislaţia în vigoare;

            - eliberează şi retrag autorizaţiile de funcţionare pentru operatorii economici care produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material de înmulţire şi plantare;

            - asigură securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi inviolabilitatea documentelor, informaţiilor şi datelor;

- urmareşte aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi a standardelor în vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare la care Romania este parte, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, prin persoanele împuternicite de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

- fac propuneri Inspecţiei Nationale pentru Calitatea Seminţelor privind înbunătăţirea regulilor şi normelor de control, certificare şi comercializare a seminţelor şi materialului de înmulţire şi plantare în conformitate cu reglementările organismelor internaţionle;

- execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de către Inspecţia Natională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Minnisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor legale.

 

 Art. 5. – Filialele judetene, acolo unde exista, au urmatoarele atributii:

            - efectuează controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare şi eliberează autorizaţiile de funcţionare;

            - efectuează instruirea, testarea şi atestarea personalului operatorilor economici în vederea înregistrării acestora cât şi în vederea acordării vizei anuale;

            - înregistrează la cererea operatorilor economici programele anuale de multiplicare şi certificare, urmareşte şi coordonează activitatea acestora;

- efectuează inspecţia în câmp la culturile semincere şi la materialul de înmulţire şi plantare, eliberează fişele de control, documentele de inspecţie în câmp şi adeverinţele de transport;

- supraveghează şi monitorizează operatorii economici în vederea aplicării etichetelor oficiale ( pentru sămânţa necertificată final) în vederea prelucrării;

            -  efectuează eşantionarea oficială a partidelor, a loturilor de seminţe, a vracului sau, după caz, efectuează eşantionarea în vederea unor teste informative;

            - efectuează, la cererea operatorilor economici sau a altor persoane fizice sau juridice, teste de laborator în vederea analizei calităţii seminţelor şi a liberării documentelor informative;

            - eliberează documentele informative la eşantioanele sau loturile analizate;

            - asigură şi urmăreşte evidenţa informatizată a activitătii de inspecţie în câmp;

            -asigură şi eliberează, prin programul informatizat eliberarea documentelor informative prevazute în legislaţia în vigoare;

            - execută alte sarcini stabilite de ITCSMS sau INCS, potrivit prevederilor legale.

 

   Art. 6. Compartimentul sau serviciul inregistrarea operatorilor economici, inspecţie în câmp, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare, are urmatoarele atribuţii:

            - efectuează controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare şi eliberează autorizaţiile de funcţionare ale acestora;

            - efectuează instruirea, testarea şi atestarea personalului operatorilor economici în vederea înregistrării acestora cât şi în vederea acordării vizei anuale;

            - înregistrează la cererea operatorilor economici programele anuale de multiplicare şi certificare, urmăreşte şi coordonează activitatea acestora;

            -  efectuează inspecţia în câmp in conformitate cu Ghidurile de inspecţie în câmp si normele si regulile in vigoare;

            - efectuează inspecţia în câmp în vederea certificării seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare şi eliberează fisele de control,  documentele oficiale de inspecţie în câmp, adeverinţele de transport, eticheta şi documentul de sămânţă necertificată final, dupa caz;

- inspectorii oficiali în câmp răspund de efectuarea inspecţiei în câmp, de notările respective, de calculul şi exprimarea rezultatelor, de încadrarea acestora în normele tehnice în vigoare;

            - efectuează instruirea, testarea, retestarea, verifică şi aprobă documentele operatorilor economici în vederea acreditarii unor persoane pentru efectuarea inspecţiei în câmp sub supreveghere oficială;

            - supraveghează, monitorizează inspectorii în câmp acreditaţi, pentru efectuarea inspecţiilor în vederea certificării unor culturi semincere;

- verifică şi supraveghează aplicarea etichetelor oficiale, eventual a vignetelor oficiale de către operatorii economici pentru prelucrarea seminţelor şi a materialului de inmulţire şi plantare;

-  efectuează eşantionarea oficială a partidelor de sămânţă, a loturilor, a vracului sau, dupa caz, efectuează eşantionarea în vederea unor teste informative;

- supraveghează, monitorizează operatorii economici furnizori de seminţe şi material de înmulţire şi plantare pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare;

- asigură şi urmăreşte evidenţa informatizată a activităţii de inspecţie în câmp în vederea certificării;

            - asigură şi eliberează, prin programul informatizat eliberarea documentelor oficiale prevăzute în legislaţia în vigoare;

            - fac propuneri pentru modificarea şi completarea Ghidurilor de inspecţie în câmp şi a  Ghidului de eşantionare;

            - asigură confidenţialitatea datelor şi rezultatelor obţinute;

            -execută alte sarcini stabilite de către ITCSMS, potrivit prevederilor legale.

 

   Art. 7. Compartimentul sau serviciul de eşantionare, primire eşantioane, testarea seminţelor în laborator,  acreditare pentru  eşantionare a persoanelor fizice sau juridice ale operatorilor economici, certificare, are urmatoarele atribuţii:

  • efectuează instruiri  şi testări cu esantionorii din laboratorul inspectoratului;

-  efectuează eşantionarea oficială a partidelor, a loturilor de sămânţă, a vracului, dupa caz, efectuează eşantionarea în vederea unor teste informative, în conformitate cu Ghidul de eşantionare, standardul şi normele în vigoare,;

  • efectuează primirea şi înregistrarea eşantioanelor;

            - efectuează instruirea, testarea, retestarea, verifică şi aprobă documentele operatorilor economici în vederea acreditarii unor persoane pentru efectuarea eşantionării sub supreveghere oficială;

- supraveghează, monitorizează eşantionorii acreditaţi în vederea eşantionării unor  loturi de sămânţă;

- efectuează instruiri  şi testări cu analiştii şefi, analiştii din laboratorul inspectoratului pe sectoarele de puritate, germinatie, umiditate, stare fitosanitară;

 - efectuează testarea calitatii semintelor în laborator, în vederea eliberării documentelor oficiale sau informative;

- efectuează unele teste speciale în laborator, pentru anumite specii ( cartoful pentru sămânţă şi materialul de înmultire şi plantare) în vederea eliberării documentelor oficiale sau informative;

- supraveghează aplicarea etichetelor şi vignetelor oficiale de către operatorii economici autorizati pentru prelucrarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare;

            - asigură şi urmăreşte evidenţa informatizată a activităţii de testare a seminţelor;

- asigură şi eliberează, prin programul informatizat, eliberarea documentelor oficiale de calitate ale loturilor de sămânţă, a vracului, prevăzute în legislaţia în vigoare;

- asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare, la toate categoriile biologice în precontrol sau postcontrol, prin tehnici şi scheme ştiintifice adecvate;

            - monitorizează funcţionarea aparaturii şi echipamentelor de laborator la parametri optimi de temperatură şi umiditate şi solicită, dupa caz, intervenţia echipei de service pentru intervenţie şi reparaţii;

            - efectuează periodic dezinfecţia aparaturii, echipamentelor de lucru, instrumentarului;

            - analiştii şefi, analiştii răspund de efectuarea testării propriu-zise, de calculul şi exprimarea rezultatelor, de încadrarea acestora în normele tehnice în vigoare;

            - efectuează testele de referinţa trimise de LCCSMS pe sectoarele de puritate şi  germinatie, iar rezultatele obţinute sunt trimise în vederea evaluării;

            - asigură confidenţialitatea rezultatelor obţinute;

- studiază şi analizează metoda de lucru şi face propuneri pentru modificarea şi redactarea noilor standarde;

- elaborează procedurile de lucru pentru Manualul Calitatii pe sectoarele respective;

- efectuează neconformităţile gasite în urma auditului efectuat în vederea acreditării, respectiv a reacreditării laboratorului inspectoratului;

- gestionează şi asigură păstrarea eşantioanelor martor în magazia de eşantioane;

            - execută alte sarcini stabilite de către ITCSMS, potrivit prevederilor legale.

 

Art. 8. Compartimentul financiar-contabil are urmatoarele atribuţii:

            - asigură respectarea disciplinei economico-financiare în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificată şi completată prin Legea 259/2007, a Ordinului M.F. nr. 1917/2005 normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a accestora şi a Legii nr. 500/2002 a finanţelor publice;

            - răspunde de organizarea şi conducerea corecta a contabilităţii;

            - răspunde de înregistrarea cronologică în contabilitate a operatiunilor financiare ce privesc funcţionarea ITCSMS;

            - asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum şi pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat;

            - răspunde de utilizarea legală şi eficientă a fondurilor alocate pe categorii de cheltuieli şi eliminarea cheltuielilor nejustificate, aplicand un regim sever de economii;

            - răspunde de aplicarea art. 20 alin (3) şi art. 21 alin (2) din Legea 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante;

            - organizează şi prognozează, impreuna cu factorii de răspundere, activitatea de investiţii şi de aprovizionare a necesarului de materiale;

            - în baza fondurilor repartizate pentru investiţii, întocmeste docomentaţia necesara finantării acestora;

- întocmeste rapoarte statistice privind întreaga activitatea:

            - organizează şi răspunde de alocarea fondurilor bugetare;

            - efctuează, organizează şi răspunde de situaţiile financiar- contabile lunare, anuale;

            - asigură întocmirea documentelor justificative privind încasarea contravalorii prestatiilor efectuate către terţi de către ITCSMS, înregistrarea lor în contabilitate şi utilizarea fondurilor proprii în conformitate cu Legea 266/2002;

            - asigură verificarea documentelor justificative, înregistrarea şi efectuarea plăţilor angajate, lichidate şi ordonate conform legislaţiei în vigoare;

            - execută controlul financiar preventiv asupra respectării disciplinei financiare şi a legalităţii operatiunilor efectuate;

            - efectuează controlul gestiunilor proprii;

            - efectuează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale şi urmăreşte valorificarea rezultatelor inventarierii;

            - întocmeste situaţiile financiare şi anexele, trimestrial şi anual; 

            - prezintă informaţii trimestriale asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada expirată, făcând propuneri pentru stabilirea măsurilor necesare îmbunătăţirii activităti economice 

            - asigură şi urmăreşte evidenta informatizată a activităţii financiar-contabile;

            - îndeplineşte orice alte sarcini şi atributii prevăzute de lege sau trasate de conducerea institutiei în conformitate cu prevederile legale în domeniul financiar-contabil.

 

Art. 9. Compartimentul resurse umane are urmatoarele atribuţii:

            - asigură activitatea de recrutarea, încadrarea, salarizarea forţei de muncă, promovarea personalului;

            - întocmeşte organigrama, statul de funcţii şi de personal, urmăreste încadrarea în numarul total de posturi repartizate şi le supune aprobarii conducerii MADR;

            - asigură repartizarea fondului de salarii în conformitate cu statul de funcţii aprobat;

            - organizează concursuri în vederea ocupării posturilor vacante, în conformitate cu prevederile legale;

            - întocmeste şi transmite fiecarui angajat din institutie fişa postului;

            - efectuează toate operaţiunile necesare în carţile de muncă;

            - organizează, completează fişele şi răspunde de operaţiunile de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor;

            - organizează evidenţa activităţii şi prezenţei personalului angajat şi anume: condica de prezentă, registrul de ordine de deplasare, concedii de odihnă şi concedii medicale;

            - programează concediile de odihna şi urmăreşte realizarea acestora în conformitate cu prevederile legale;

            -efectuează lucrarile de secretariat ale inspectoratului, primirea, înregistrarea şi expedierea corespondentei;

            - efectuează şi asigură nomenclatorul dosarelor, registrelor şi a altor documente, îndosarierea acestora, evidenţa şi păstrarea documentelor în funcţie de termenul de păstrare al fiecaruia, păstrarea arhivei;

            - execută alte sarcini stabilite de ITCSMS, potrivit prevederilor legale.

 

Art. 10. Compartimentul administrativ are urmatoarele atribuţii:

            - răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa ştampilelor;

            - stabileşte măsuri şi răspunde de administrarea patrimoniului;

            - asigură şi răspunde de păstrarea curăţeniei şi igienei în inspectorat;

            -asigură şi răspunde de intreţinerea echipamentelor şi aparaturii de laborator, după caz;

            - exploatează şi întreţine autovehiculele din dotare;

            - întocmeşte necesarul de materiale necesare pentru activitatea de protecţia muncii;

            - analizează evoluţia şi cauzele acidentelor de muncă şi îmbolnăviri profesionale;

            - execută alte sarcini stabilite de ITCSMS, potrivit prevederilor legale.

 

Art. 11. Biroul de informare şi relaţii publice are urmatoarele următoarele atribuţii:

            - primeste solicitările privind informaţiile de interes public;

            - asigură rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes public;

- organizează funcţionarea punctului de informare şi documentare;

            - înregistrează solicitarile, realizează o evaluare primară şi stabileşte dacă informaţia solicitată este o informatie comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces;

            - transmite solicitarea structurilor competente din cadrul autorităţii publice pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, primeste răspunsul înregistrat de la aceste structuri pe care îl transmite persoanei interesate, pe suportu solicitat, în termenul legal;

            - ţine evidenţa structurilor şi a chitanţelor remise de solicitanţi privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;

            -realizează organizarea şi funcţionarea punctelor de informare-documentare:

                        a) asigură publicarea buletinului informativ al instituţiei, care să cuprindă informaţiile de interes public comunicate din oficiu, prevazute în art. 5 din Legea 544/2001;

                        b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, partea aII-a, a raportului de activitate a instituţiei;

                        c) asigură disponibilitatea de consultare la afişier, în format scris sub forma de brosuri, sau electronic sub forma de dischete, CD, pagină de internet;

                        d) organizează în cadrul punctului de informare-documentare al instituţiei accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu.

 

Capitolul IV. Conducerea ITCSMS

 

Art. 12. Conducerea ITCSMS este asigurată de directorul executiv. Atribuţiile şi responsabilitaţile conducerii:

            - asigură, coordonează şi verifică modul de aplicare a prevederilor din reglementărilor europene şi nationale;

            - asigură stabilitatea funcţionării instituţiei şi realizează legăturile funcţionale cu celelalte structuri;

            -asigură conducerea curenta a instituţiei şi duce la îndeplinirea hotărârilor şi sarcinile stabilite de INCS precum şi prevederile legislative în vigoare;

            - organizează,  coordonează şi urmăreşte realizarea atribuţiilor instituţiei;

            - coordonează buna funcţonare a serviciilor, compartinentelor, birourilor şi asigură o colaborare sistematică şi operativă între acestea;

            - asigură şi răspunde de dotarea tehnico-materială specifică fiecărui serviciu, compartiment sau sector al instituţei, cât şi pe linie informatică;

- asigură instituţia cu programe specifice activităţii şi de exploatare  a acestora în conformitate cu instrucţiunile stabilite de INCS;

            - aprobă programele şi normele privind disciplina metodologică din instituţie;

            - stabileşte numărul de posturi pentru fiecare serviciu, compartiment, birou stabilit prin organigrama şi statul de funcţii aprobate;

            - asigură respectarea prevederilor legale cu privire la încadrarea, promovarea, premierea, sanctionarea şi revocarea personalului;

            - întocmeste fişa postului personalului din subordine;

            - coordonează întregul personalul pe baza atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin fişa postului ;

- asigură evaluarea anuală a activităţii profesionale a personalului din subordine;

            - emite deciziile de încadrare sau promovare în muncă, cât şi cele ale desfacerii contractului de munca în conformitate cu prevederile legale;

            - stabileşte răspunderile şi componentele pe niveluri ierarhice şi structuri organizatorice;

            - stabileşte măsuri pentru buna gestionare a patrimoniului instituţiei, protecţia şi confidenţialitatea datelor pe întreg parcursul circulaţiei acestora, cu numirea persoanelor responsabile;

            - coordoneaza activitatea de întocmire a programului de înregistrare a operatorilor economici, a programului de control şi certificare;

            - verifică, inspectorii oficiali din cadrul inspectoratului pentru a vedea cum sunt respectate obiectivele de inspecţie în câmp specifice pentru cultura semincera respectiva;

            - verifică, activitatea de prelevare, codificare, primire a eşantioanelor;

            - verifică, analiştii şefi din cadrul laboratorului inspectoratului în vedea respectării normelor şi standardelor în vigoare;

            - verifică inspectorii în câmp acreditaţi şi eşantionorii acreditaţi;

            - verifică şi semnează toate documentele;

            - monitorizează şi controlează elaborarea raportărilor periodice şi urmăreste transmiterea acestora sau a altor date sau situaţii solicitate de INCS;

            - propune inspecţiei îmbunatăţirea metodelor de lucru şi face propuneri pentru modificarea actelor normative;

            - participă şi, după caz, prezintă puncte de vedere la şedinţele de analiză a activităţii trimestriale, sau a altor sedinte, formulând obiecţii sau propuneri impreună cu celelalte inspectorate;

            - verifică răspunsurile la sesizările şi petiţiile solicitanţilor;

- emite decizii pentru recuperarea pagubelor aduse instituţiei;

- urmăreste aplicarea şi respectarea regulilor de protecţia muncii şi PSI;

- angajează instituţia în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din ţara sau străinătate precum şi în faţa organelor jurisdiţionale sau poate da împuternicire de reprezentare în acest scop şi altor salariaţi din cadrul instituţiei;

- executa alte sarcini si instructiuni stabilite de INCS sau MADR;

 

Capitolul V. Dispoziţii finale

 

Art. 13. Corespondenţa cu INCS, cu celelalte instituţii centrale sau locale, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate,  precum şi cu operatorii economici se semnează de directorul executiv sau, după caz, de către o persoana împuternicită de către directorul executiv.

 

Art. 14.  Documentele oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare şi cele informative, eliberate de ITCSMS, se semneaza de către directorul executiv sau, după caz, de persoanele stabilite conform reglementărilor în vigoare.

 

Art. 15. Nici un salariat, indiferent de funcţia pe care o îndeplineste în cadrul ITCSMS nu poate angaja instituţia sau comunica date despre activitatea economică a instituţiei, despre rezultatele obţinute în activitatea curentă, despre activitatea operatorilor economici, decât cu ştirea şi împuternicirea sub semnatură a dierctorului executiv.

 

Art. 16. Nici un salariat din cadrul instituţiei nu poate primi sau executa sarcini care nu sunt evidenţiate în fişa postului, decât cu aprobarea scrisă a directorului executiv.

 

Art. 17. Şefii de servicii, de compartimente, birouri precum şi subordonaţii acestora sunt obigaţi să cunoască şi să respecte întocmai prevederile prezentului regulament.

 

Art. 18. Şefii de servicii, de compartimente, birouri  au obigatia de a face anual sau, ori de câte ori este nevoie, propuneri scrise de modificare a fişei postului, care se supun aprobării directorului executiv.

 

Art. 19. Prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare se completeaza sau se modifică în funcţie de cerinţe, cu aprobarea INCS.

 

 

 

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS Botoşani