MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Botoşani

Str. Eternităţii, Nr. 6; Tel/Fax:(004)0231.513729;  email:itcsms.bt@madr.ro, CF:4345754

                                                                                                                                                                                                             

Se aprobă,

Inspector șef

Bahrin Cristina

Decizia nr. 6/ 07.08.2023

 

 

 

Regulament cadru de organizare  şi funcţionare a

 Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor

 şi Materialului Săditor Botoșani

 

 

Capitolul I – Dispoziţii generale

 

Art.1- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor BOTOSANI functionează ca unitate cu personalitate juridică, finanţata din venituri proprii şi subvenții acordate de la bugetul de stat, subordonat Ministerului Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Inspecţia Natională pentru Calitatea Seminţelor (INCS), în conformitate cu art. 20 alin. (3) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată.

 

Art.2 – (1) ITCSMS BOTOȘANI este înfiinţat prin H.G. nr. 716/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea Inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi a Laboratorului pentru Controlul Calităţii Seminţelor, cu modificările ulterioare.

 

(2) ITCSMS BOTOȘANI este condus de către un inspector-șef, funcție asimilată în condițiile legii cu funcția publică generală de conducere de director executiv, în conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

(3) ITCSMS BOTOȘANI este în subordinea MADR.

 

Capitolul II – Organizarea ITCSMS  BOTOȘANI

 

Art. 3.

(1) Conducerea ITCSMS Botoșani este asigurată de un inspector-șef care are în responsabilitatea sa coordonarea generală a întregii activităţi.

(2) ITCSMS Botoșani are în structura organizatorică cadru următoarele compartimente funcționale :

 1. Compartiment control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare , structurat astfel :
 2. Compartiment laborator analize, primire probe, umiditate, puritate, germinatie, stare fitosanitară
 3. Compartiment financiar- contabil, resurse umane, administrativ și relații publice

 

Capitolul III- Atribuţiile Inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor  Botosani

 

Art. 4.  ITCSMS Botoșani este o instituție care desfășoară activități suport pentru gestionarea fondurilor europene, desfășurând în acest scop următoarele activități:

 

-urmăreste aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi standardelor în vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor, la care România este parte, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de ministrul agriculturii  şi dezvoltarii rurale;

- asigură suport fermierilor pentru obținerea sprijinului cuplat prin prelevarea de eșantioane din loturile de sămânță provenite din producția autohtonă, în vederea determinării indicilor de calitate și din loturile de sămânță provenite din import prin control la comercializare;

- asigură testarea cantităților de semințe utilizate de fermieri în vederea accesării măsurii de înverzire prin efectuarea controlului oficial al calității semințelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic privind impurificarea cu organisme modificate genetic (GMO);

- efectuează prelevarea de probe conform procedurii europene prin deplasare în teren pentru determinarea conținutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate și transmite laboratorului regional pentru controlul calității și igienei vinului Blaj probele prelucrate, însoțite de datele de identificare ale producătorului agricol și datele de identificare ale suprafeței cultivate în vederea respectării normelor europene;

- asigură suport fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de Garantare pentru Agricultură (FEGA) prin emiterea la solicitarea acestora a documentelor specific pentru respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de legislație;

- asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării certificatelor oficiale de atestare a calității semințelor și materialului săditor necesare obținerii de către fermieri a fiecărei scheme de sprijin cuplat în sectorul vegetal conform Ordinului nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării documentelor necesare pentru întocmirea documentației necesare obținerii sprijinului cuplat, precum: documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate;

- efectuează inspecțiile oficiale în teren în vederea întocmirii documentelor oficiale de certificare pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din speciile pomicole, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii de FEADER;

- analizează conținutul și vizează Documentul de calitate și conformitate al furnizorului în cazul categoriei materialului de plantare C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) pentru speciile de nuc și alun, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

- efectuează inspecțiile oficiale în teren în vederea întocmirii documentelor oficiale de certificare pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din speciile pomicole, categoria Certificat, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

- verifică documentația și înregistrează producerea de material săditor viticol și pomicol precum și a materialului semincer pentru culturile de legume, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

- efectuează verificările în teren în vederea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea autorizațiilor de producere, prelucrare, comercializare a semințelor și materialului săditor de către fermieri și monitorizează anual activitatea acestora, în vederea accesării de fonduri europene prin Măsurile din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală derulat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR);

- asigură eșantionarea loturilor pentru efectuarea testării virotice, certifică calitatea materialului săditor viticol și eliberează documentele însoțitoare în vederea comercializării și utilizării acestuia în cadrul Programului de restructurare/reconversie;

- efectuează testarea virotică și certifică calitatea materialului săditor fructifer și eliberează documentele însoțitoare în vederea comercializării și utilizării acestuia pentru a beneficia de fonduri europene, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER; 

- verifică și vizează documentele care atestă calitatea semințelor de legume certificate, autohtone, ale căror soiuri sunt înregistrate în Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultură din România necesare fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de Garantare pentru Agricultură (FEGA);

- în vederea accesării măsurilor de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondului European de Garantare pentru Agricultură (FEGA) eșantionează loturile de cartof pentru sămânță, în vederea efectuării testării virotice, condiție obligatorie pentru eliberarea documentelor de calitate însoțitoare a loturilor de cartof pentru sămânță;

- eșantionează loturile de cartof pentru sămânță, în vederea efectuării testării virotice, condiție obligatorie pentru eliberarea documentelor de calitate însoțitoare, a loturilor de cartof pentru sămânță;

- efectueaza testarea virotica la cartoful de samanta si analizeaza loturile de cartof pentru samanta, condiții obligatorii pentru eliberarea documentelor de calitate însoțitoare, a loturilor de cartof pentru sămânță;

- efectuează controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare;

 

- efectuează instruirea, testarea şi atestarea personalului operatorilor economici în vederea înregistrării acestora;

- înregistrează, eliberează şi retrag autorizaţiile de funcţionare pentru operatorii economici care produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material de înmulţire şi plantare;

 

 - supraveghează şi monitorizează activitatea operatorilor economici în vederea acordării vizei anuale;

 

 - întocmeşte programele anuale de multiplicare şi certificare în urma solicitărilor înregistrate de la operatorii economici, urmăreşte şi coordonează activitatea acestora;

 

- efectuează, prin inspectorii oficiali, inspecţia în câmp a culturilor semincere şi a materialului de înmulţire şi plantare şi eliberează documentele oficiale de inspecţie;

 

- verifică şi aprobă documentaţia operatorilor economici în vederea acreditării unor persoane pentru efectuarea inspecţiei în câmp sub supraveghere oficială;

 

- supraveghează şi monitorizează operatorii economici furnizori de seminţe şi material de înmulţire şi plantare, pentru producere, prelucrare şi  comercializare;

 

- supraveghează şi monitorizează inspectorii în câmp acreditaţi, pentru efectuarea inspecţiilor în vederea certificării unor culturi semincere;

 

- supraveghează şi monitorizează activitatea inspectorilor oficiali in câmp şi a eşantionorilor oficiali;

 

- pregăteşte Manualul Calității în vederea autorizării/reautorizării laboratorului oficial de analiză a calităţii seminţelor din cadrul ITCSMS;

 

- stabileşte, implementează, menţine şi îmbunătăţeşte continuu sistemul de management al laboratorului oficial;

 

- supraveghează şi monitorizează activitatea laboratorului oficial din cadrul inspectoratului prin programul de audit intern, anual, trimestrial sau de câte ori este nevoie ;

 

- verifică şi aprobă documentaţia operatorilor economici în vederea acreditării unor persoane pentru eşantionarea seminţelor  sub supraveghere oficială;

 

- supraveghează şi monitorizează eşantionorii acreditaţi în vederea eşantionării unor loturi de sămânţă, sub supraveghere oficială;

 

- verifică şi supraveghează aplicarea etichetelor, eventual a vignetelor de către operatorii economici înregistrați pentru prelucrarea seminţelor şi a materialului de înmulţre şi plantare;

 

-  efectuează eşantionarea oficială a partidelor, a loturilor de sămânţă, a semințelor aflate în vrac sau, după caz,  efectuează eşantionarea în vederea unor teste informative;

 

- efectuează teste de laborator în vederea testării seminţelor, a materialului de înmulţire şi plantare;

 

- eliberează documente oficiale sau informative, după caz, de atestare a calităţii seminţelor şi ale materialului de înmulţire şi plantare;

 

- verifică şi supraveghează operatorii economici în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare pe perioada de prelucrare şi comercializare;

 

- asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor, în precontrol sau postcontrol;

 

- asigură şi urmărește funcționarea integrală a sistemului informatic specific activităţii de înregistrare, control şi certificare a seminţelor şi a materialului de înmulțire şi plantare;

 

- asigură şi eliberează, prin programul informatizat, documente oficiale sau neoficiale prevăzute de legislaţia în vigoare;

 

- asigură securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi inviolabilitatea documentelor, informaţiilor şi datelor;

 

- răspund pentru documentele pe care le emit şi asigură evidenţa şi arhivarea documentelor;

 

- urmăresc aplicarea prevederilor legale, a regulilor şi normelor tehnice, a  standardelor în vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare la care România este parte;

 

- participă la instruirile şi testele de verificare a cunoştintelor profesionale, organizate de către MADR-INCS precum şi de alte autorități;

 

- constată contravențiile şi aplică sancțiunile prevăzute de lege, prin persoanele împuternicite de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

 

- fac propuneri MADR-INCS privind înbunătăţirea regulilor şi normelor de control, certificare şi comercializare a seminţelor şi materialului de înmulţire şi plantare în conformitate cu reglementările organismelor internaţionle;

 

- execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de către MADR-INCS, potrivit prevederilor legale.

 

Art.5  Inspectorul-șef are următoarele atribuții:

 

- asigură, coordonează şi verifică modul de aplicare a prevederilor din reglementările europene şi naționale;

 

- asigură stabilitatea funcţionării instituţiei şi realizează legăturile funcţionale cu celelalte structuri;

 

-asigură conducerea curenta a instituţiei şi duce la îndeplinire hotărârile şi sarcinile stabilite de MADR prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS)  precum şi prevederile legislative în vigoare;

 

- întreprinde acţiuni şi ia decizii pentru a asigura că obiectivele stabilite în sistemul de management pot fi atinse;

 

- organizează, coordonează şi urmăreşte realizarea atribuţiilor instituţiei;

 

-coordonează buna funcţionare a serviciilor, birourilor, compartimentelor şi asigură o colaborare sistematică şi operativă între acestea;

- asigură suport fermierilor pentru obținerea sprijinului cuplat prin organizarea prelevării de eșantioane din loturile de sămânță provenite din producția autohtonă, în vederea determinării indicilor de calitate și din loturile de sămânță provenite din import prin control la comercializare;

- asigură organizarea testării cantităților de semințe utilizate de fermieri în vederea accesării măsurii de înverzire prin efectuarea controlului oficial al calității semințelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic privind impurificarea cu organisme modificate genetic (GMO);

- organizează prelevarea de probe conform procedurii europene prin deplasare în teren pentru determinarea conținutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate și transmite laboratorului regional pentru controlul calității și igienei vinului Blaj probele prelucrate, însoțite de datele de identificare ale producătorului agricol și datele de identificare ale suprafeței cultivate în vederea respectării normelor europene;

- asigură suport fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de Garantare pentru Agricultură (FEGA) prin emiterea la solicitarea acestora a documentelor specific pentru respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de legislație;

- supraveghează efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării certificatelor oficiale de atestare a calității semințelor și materialului săditor necesare obținerii de către fermieri a fiecărei scheme de sprijin cuplat în sectorul vegetal conform Ordinului nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- organizează și supraveghează efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării documentelor necesare pentru întocmirea documentației necesare obținerii sprijinului cuplat, precum: documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate;

- planifică inspecțiile oficiale în teren în vederea întocmirii documentelor oficiale de certificare pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din speciile pomicole, necesare obținerii fondurilor comunitare, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

- analizează conținutul și vizează Documentul de calitate și conformitate al furnizorului în cazul categoriei materialului de plantare C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) pentru speciile de nuc și alun, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

- planifică inspecțiile oficiale în teren în vederea întocmirii documentelor oficiale de certificare pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din speciile pomicole, categoria Certificat, necesare obținerii fondurilor comunitare, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

- verifică documentația și înregistrează producerea de material săditor viticol și pomicol precum și a materialului semincer pentru culturile de legume, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

- planifică și organizează verificările în teren în vederea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea autorizațiilor de producere, prelucrare, comercializare a semințelor și materialului săditor de către fermieri și monitorizează anual activitatea acestora, în vederea accesării de fonduri europene prin Măsurile din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală derulat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR);

- asigură organizarea eșantionării loturilor pentru efectuarea testării virotice, certifică calitatea materialului săditor viticol și eliberează documentele însoțitoare în vederea comercializării și utilizării acestuia în cadrul Programului de restructurare/reconversie;

- organizează activitatea de testare virotică și de certificare a calității materialului săditor fructifer și vizează documentele însoțitoare în vederea comercializării și utilizării acestuia pentru a beneficia de fonduri europene, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

- verifică și vizează documentele care atestă calitatea semințelor de legume certificate, autohtone, ale căror soiuri sunt înregistrate în Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultură din România necesare fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de Garantare pentru Agricultură (FEGA);

- în vederea accesării măsurilor de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondului European de Garantare pentru Agricultură (FEGA) organizează activitatea de eșantionare a loturile de cartof pentru sămânță, în vederea efectuării testării virotice, condiție obligatorie pentru eliberarea documentelor de calitate însoțitoare a loturilor de cartof pentru sămânță;

- organizează eșantionarea loturile de cartof pentru sămânță, în vederea efectuării testării virotice, condiție obligatorie pentru eliberarea documentelor de calitate însoțitoare, a loturilor de cartof pentru sămânță;

 

- organizează testarea virotica la cartoful de samanta si analizeaza loturile de cartof pentru samanta, condiții obligatorii pentru eliberarea documentelor de calitate însoțitoare, a loturilor de cartof pentru sămânță;

 

- asigură şi răspunde de dotarea tehnico-materială pentru buna desfăşurare a activităţii specifice fiecărui serviciu, birou sau compartiment al instituţiei, cât şi a sistemului informatic;

 

- asigură instituţia cu programe specifice activităţii şi de exploatare  a acestora în conformitate cu instrucţiunile stabilite de INCS;

 

- asigură implementarea sistemului de managenent în laborator, aprobă programul de audit intern anual, elaborat de managerul calităţii şi auditorii interni;

 

- asigură şi cooperează cu echipa de auditori externi în vederea implementări sistemului de managenent în laborator;

 

- aprobă programele şi normele privind disciplina metodologică din instituţie;

 

- stabileşte numărul de posturi pentru fiecare serviciu, birou, compartiment, aprobat prin structura organizatorică cadru şi statul de funcţii ;

 

- asigură respectarea prevederilor legale cu privire la încadrarea, promovarea, sancţionarea şi revocarea personalului;

 

- întocmeste fişa postului personalului din subordine;

 

 -coordonează întregul personal pe baza atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin fişa postului;

 

- asigură evaluarea anuală a activităţii profesionale a personalului din subordine;

 

- emite deciziile de încadrare sau promovare în muncă, cât şi cele ale desfacerii contractului de munca în conformitate cu prevederile legale;

 

- stabileşte răspunderile şi competenţele pe niveluri ierarhice şi structuri organizatorice;

 

- stabileşte măsuri pentru buna gestionare a patrimoniului instituţiei, protecţia şi confidenţialitatea datelor pe întreg parcursul circulaţiei acestora, cu numirea persoanelor responsabile;

 

- coordonează activitatea de întocmire a programului de înregistrare a operatorilor economici, a programului de multiplicare şi certificare;

 

- coordonează şi verifică activitatea inspectorilor oficiali, analiştilor şefi, analiştilor şi eşantionorilor oficiali, a compartimentului financiar-contabil, resurse umane, administrativ;

 

-  coordonează și dispune constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor privind achiziţia publică de produse, cât şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind achiziţia publică de produse, în conformitate cu normele în vigoare;

 

- aprobă şi semnează contractele încheiate între ITCSMS şi furnizori, după adjudecarea ofertelor;

 

- supraveghează şi monitorizează inspectorii în câmp şi eşantionorii acreditaţi;

 

- verifică şi semnează documentele oficiale şi informative emise;

 

- coordonează obţinerea feedback-ului de la clienți;

 

- monitorizează şi controlează elaborarea raportărilor periodice şi urmăreste transmiterea acestora în termenele stabilite sau a altor date sau situaţii solicitate de MADR-INCS;

 

- propune MADR-INCS îmbunatăţirea metodelor de lucru standardizate şi face propuneri pentru modificarea  şi completarea regulilor şi normelor tehnice;

 

- prezintă puncte de vedere la instruirile şi convocările stabilite de INCS, formulând obiecţii sau propuneri;

 

- verifică răspunsurile la sesizările şi petiţiile solicitanţilor;

 

- emite decizii pentru recuperarea pagubelor aduse instituţiei;

 

- urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă și stingerea incendiilor;

 

- angajează instituţia în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate precum şi în faţa organelor judecătoreşti sau, poate da împuternicire de reprezentare în acest scop şi altor salariaţi din cadrul instituţiei;

 

-are relații funcționele cu autorități și structuri suport similare: DAJ,ISTIS,UF, AFIR,APIA;

 

- execută alte sarcini şi instrucţiuni stabilite de MADR-INCS;

 

Art. 6. Compartiment control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare  :

 

(1) În cadrul compartimentului funcțiile  de execuție sunt  asigurate de consilieri superiori,  un post  studii superioare profil agronomie și unul cu  studii superioare profil automatizări și calculatoare.

(2) Consilierul  superior cu  studii superioare profil agronomie are următoarele atribuții :

- efectuează inspecţia în câmp în vederea certificării seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare şi eliberează fişele de control, documentele oficiale de inspecţie în câmp, etichetele şi documentul pentru sămânţa necertificată final, după caz;

 

- efectuează inspecţia în câmp în conformitate cu normele şi regulile în vigoare şi cu Ghidurile de inspecţie în câmp;

 

- răspunde de efectuarea inspecţiei în câmp, de notările respective, de calculul şi exprimarea rezultatelor, de încadrarea acestora în normele tehnice în vigoare, in calitate de inspector oficial ;

 

- asigură şi urmăreşte evidenţa informatizată a activităţii de inspecţie în câmp în vederea certificării;

 

- asigură şi eliberează, prin programul informatizat, documente oficiale sau neoficiale prevăzute în legislaţia în vigoare;

- fac propuneri pentru modificarea şi completarea Ghidurilor de inspecţie în câmp,

- întocmeşte programele anuale de multiplicare în urma solicitărilor înregistrate de la operatorii economici, urmăreşte şi coordonează activitatea acestora;

- asigură suport fermierilor pentru obținerea sprijinului cuplat prin prelevarea de eșantioane din loturile de sămânță provenite din producția autohtonă, în vederea determinării indicilor de calitate și din loturile de sămânță provenite din import prin control la comercializare;

- efectuează controlul scriptic şi faptic în vederea înregistrării operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare, eliberează şi retrage autorizaţiile de funcţionare ale acestora;

- efectuează instruirea, testarea şi atestarea personalului operatorilor economici în vederea înregistrării acestora;

- asigură testarea cantităților de semințe utilizate de fermieri în vederea accesării măsurii de înverzire prin efectuarea controlului oficial al calității semințelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic privind impurificarea cu organisme modificate genetic (GMO);

- efectuează prelevarea de probe conform procedurii europene prin deplasare în teren pentru determinarea conținutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate și transmite laboratorului regional pentru controlul calității și igienei vinului Blaj probele prelucrate, însoțite de datele de identificare ale producătorului agricol și datele de identificare ale suprafeței cultivate în vederea respectării normelor europene;

- asigură suport fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de Garantare pentru Agricultură (FEGA) prin emiterea la solicitarea acestora a documentelor specific pentru respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de legislație;

- efectuează inspecțiile oficiale în teren în vederea întocmirii documentelor oficiale de certificare pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din speciile pomicole, necesare obținerii fondurilor comunitare, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

- analizează conținutul și vizează Documentul de calitate și conformitate al furnizorului în cazul categoriei materialului de plantare C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) pentru speciile de nuc și alun, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

- efectuează inspecțiile oficiale în teren în vederea întocmirii documentelor oficiale de certificare pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din speciile pomicole, categoria Certificat, necesare obținerii fondurilor comunitare, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

- verifică documentația și înregistrează producerea de material săditor viticol și pomicol precum și a materialului semincer pentru culturile de legume, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

 - efectuează verificăriile în teren în vederea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea autorizațiilor de producere, prelucrare, comercializare a semințelor și materialului săditor de către fermieri și monitorizează anual activitatea acestora, în vederea accesării de fonduri europene prin Măsurile din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală derulat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR);

- în vederea accesării măsurilor de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondului European de Garantare pentru Agricultură (FEGA) eșantionează loturile de cartof pentru sămânță, în vederea efectuării testării virotice, condiție obligatorie pentru eliberarea documentelor de calitate însoțitoare a loturilor de cartof pentru sămânță;

- verifică și vizează documentele care atestă calitatea semințelor de legume certificate, autohtone, ale căror soiuri sunt înregistrate în Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultură din România necesare fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de Garantare pentru Agricultură (FEGA);

- eșantionează loturile de cartof pentru sămânță, în vederea efectuării testării virotice, condiție obligatorie pentru eliberarea documentelor de calitate însoțitoare, a loturilor de cartof pentru sămânță; 

- execută  sarcini stabilite de către   seful ierarhic superior din cadrul ITCSMS Botoșani, potrivit prevederilor legale.

 

(3) Consilierul  superior cu studii superioare profil tehnic automatizari și calculatoare are următoarele atribuții :

- specifice domeniului gestionării asistenței financiare nerambursabile europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu sau desfășoară activități suport pentru sistemul de management și control al fondurilor europene în proporție de 75% din totalul atribuțiilor de serviciu.

- asigură suport fermierilor pentru obținerea sprijinului cuplat prin prelevarea de eșantioane din loturile de sămânță provenite din producția autohtonă, în vederea determinării indicilor de calitate și din loturile de sămânță provenite din import prin control la comercializare in limita posibilitatilor oferite de indeplinirea atributiilor principale ale postului;  efectuează prelevarea de probe conform procedurii europene prin deplasare în teren pentru determinarea conținutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate și transmite laboratorului regional pentru controlul calității și igienei vinului Blaj probele prelucrate, însoțite de datele de identificare ale producătorului agricol și datele de identificare ale suprafeței cultivate în vederea respectării normelor europene in limita posibilitatilor oferite de indeplinirea atributiilor principale ale postului;

- asigură suport fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de Garantare pentru Agricultură (FEGA) prin emiterea la solicitarea acestora a documentelor specific pentru respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de legislație - eliberează fișele de control, documentele oficiale de inspecție în câmp, etichetele și documentul pentru sămânța necertificată final, după caz;

- efectuează eșantionarea oficială a partidelor de sămânță, a loturilor, a semințelor aflate în vrac precum și eșantionarea în vederea unor teste oficiale sau informative in limita posibilitatilor oferite de indeplinirea atributiilor principale ale postului;

- asigură și urmărește evidența informatizată a activității de inspecție în câmp în vederea certificării in colaborare directa cu inspectorii oficiali;

- verifica transferul de date si listeaza prin programul informatic Seva, documente oficiale sau neoficiale prevăzute în legislația în vigoare;

- asigură confidențialitatea datelor și rezultatelor obținute;

- asigură suport fermierilor pentru obținerea sprijinului cuplat prin prelevarea de eșantioane din loturile de sămânță provenite din producția autohtonă, în vederea determinării indicilor de calitate și din loturile de sămânță provenite din import prin control la comercializare in limita posibilitatilor oferite de indeplinirea atributiilor principale ale postului;  efectuează prelevarea de probe conform procedurii europene prin deplasare în teren pentru determinarea conținutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate și transmite laboratorului regional pentru controlul calității și igienei vinului Blaj probele prelucrate, însoțite de datele de identificare ale producătorului agricol și datele de identificare ale suprafeței cultivate în vederea respectării normelor europene in limita posibilitatilor oferite de indeplinirea atributiilor principale ale postului;

- asigură suport fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de Garantare pentru Agricultură (FEGA) prin emiterea la solicitarea acestora a documentelor specific pentru respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de legislație;

- efectuează eșantionarea oficială a partidelor, a loturilor de sămânță, a semințelor aflate în vrac, precum și eșantionarea în vederea unor teste informative, în conformitate cu standardul și normele în vigoare precum și cu Ghidul de eșantionare in limita posibilitatilor oferite de indeplinirea atributiilor principale ale postului;

- efectuează recepția și înregistrarea eșantioanelor de semințe;

- asigură și urmărește, conform dispozitiilor inspectorului sef, evidența informatizată a activității de testare a semințelor;

- verifica transferul de date si listeaza, prin programul informatizat Seva, documentele oficiale și neoficiale de calitate, prevăzute în legislația în vigoare;

- monitorizează funcționarea aparaturii și echipamentelor de laborator la parametri optimi specificati, de temperatură, de umiditate și solicită, după caz, intervenția echipei de service pentru intervenție și reparații;

- efectuează acțiuni corective, conform dispozitiilor inspectorului sef, pentru neconformitățile găsite în urma auditului intern;

- asigură confidențialitatea rezultatelor obținute;

- execută alte sarcini stabilite de către  inspectorul sef al  ITCSMS Botosani, potrivit prevederilor legale.

- asigurarea functionarii corecte a sistemului informatic integrat la nivel ITCSMS, aplicatia SEVA:

- adaptarea sistemului informatic, conform dispozitiilor inspectorului sef,  la cerintele impuse de programele specifice activitatii ITCSMS:

- instalarea, conform dispozitiilor inspectorului sef,, testarea noilor programe(sisteme de operare, drivere,noile versiuni ale aplicatiilor specifice activitatii ITCSMS) ;

- intretinerea sistemului informatic din punct de vedere software pentru asigurarea functionarii corecte ;

- efectuarea de aplicatii informatice, conform dispozitiilor inspectorului sef, in limita resurselor software si hardware existente (altele decat cele specifice activitatii ITCSMS) si intretinerea acestora.

- Utilizarea sistemului informatic in vederea evidentierii si urmaririi informatizate a activitatii de control, certificare, analize de laborator prin:

- introducerea in calculator a datelor privind activitatea de control in colaborare directă cu inspectorii oficiali ;

- introducerea in calculator a datelor privind activitatea de certificare, analize de laborator

- verificarea corectitudinii transferului de date intre documentul de intrare si documentul de iesire (documentele si etichetele oficiale);

- atribuirea seriilor si a intervalelor in cazul etichetelor oficiale ;

- listarea din calculator a documentelor si etichetelor oficiale;

- inmanarea documentelor oficiale catre inspectorul sef pentru verificare si semnatura;

- indosarierea copiilor documentelor oficiale eliberate impreuna cu fisele de laborator;

- introducerea datelor din dosarele de autorizare ale agentilor economici si listarea autorizatiilor.

- Asigurarea comunicarii informationale si efectuarea raportarilor periodice solicitate

- subordonare inspectorului sef in vederea pregatirii raportarilor solicitate

- efectuarea raportarilor solicitate.

- efectuează primirea și înregistrarea eșantioanelor in conformitate cu ghidurile de esantionare,procedurile standardele si normele in vigoare ( verificare esantioan, verificare proces verbal, completare proces verbal, efectuare inregistrari, emite fisele aferente, predare esantioane si fise pe sectoare...)

- asigura intretinerea si functionarea corecta a echipamentelor din laborator;

- intocmeste/intretine dosarul fiecarui echipament;

- intocmeste programul verificarilor metrologice;

- tine evidenta verificarilor metrologice , a certificatelor de etalonare si a interventiilor asupra echipamentelor ;

- asigura monitorizarea functionarii germinatoarelor cu ajutorul termohigrometrelor; - verifica modul in care analizatorii supravegheaza si monitorizeaza functionarea echipamentelor;

  

Art. 7. Compartiment laborator analize, primire probe, umiditate, puritate, germinație, stare fitosanitară are următoarele atribuţii:

(1) În cadrul compartimentului funcțiile  de execuție sunt  asigurate  de consilieri superiori și referent,  un post  studii superioare profil agronomie și unul cu  studii superioare profil biologie și un referent superior studii medii,  profil agricol .

(2) Consilierul superior cu studii de specialitate in domeniul agricol are următoarele atribuţii principale :

-  efectuează eşantionarea oficială a partidelor de sămânţă, a loturilor, a semințelor aflate în vrac precum şi eşantionarea în vederea unor teste oficiale sau informative;

- verifică şi supraveghează aplicarea etichetelor oficiale de către operatorii economici înregistrați pentru prelucrarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare;

- asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor la toate categoriile biologice în precontrol sau postcontrol, prin tehnici şi scheme ştiintifice adecvate;

- supraveghează și monitorizează operatorii economici furnizori de seminţe şi material de înmulţire şi plantare pe tot parcursul condiţionării, tratării, ambalării, etichetării, depozitării, păstrării, transportării şi comercializării si răspunde de efectuarea acestor activități, in calitate de inspector oficial ;

- întocmeşte programele anuale de certificare în urma solicitărilor înregistrate de la operatorii economici, urmăreşte şi coordonează activitatea acestora;

- efectuează eşantionarea oficială a partidelor, a loturilor de sămânţă, a semințelor aflate în vrac, precum şi eşantionarea în vederea unor teste informative, în conformitate cu standardul şi normele în vigoare precum şi cu Ghidul de eşantionare;

- efectuează eșantionarea în vederea testării privind impurificarea cu organisme modificate genetic (OMG);

- efectuează recepţia şi înregistrarea eşantioanelor de semințe;

- efectuează instruirea, testarea, retestarea, verifică şi aprobă documentele operatorilor economici în vederea acreditarii unor persoane pentru efectuarea eşantionării sub supraveghere oficială;

- supraveghează ambalarea seminţelor la agenţii economici care solicită prin notificare, reambalarea loturilor de seminţe certificate oficial;

- fac propuneri pentru modificarea şi completarea Ghidurilor de eșantionare

- supraveghează şi monitorizează activitatea operatorilor economici în vederea acordării vizei anuale;

- supraveghează aplicarea etichetelor şi vignetelor oficiale de către operatorii economici autorizaţi pentru prelucrarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare;

- supraveghează şi monitorizează operatorii economici în vederea aplicării etichetelor oficiale pentru sămânţa necertificată final, în vederea prelucrării;

- asigură şi urmăreşte evidenţa informatizată a activităţii de testare a seminţelor;

- asigură şi eliberează, prin programul informatizat, documentele oficiale şi neoficiale de calitate,  prevăzute în legislaţia în vigoare;

- asigură suport fermierilor pentru obținerea sprijinului cuplat prin prelevarea de eșantioane din loturile de sămânță provenite din producția autohtonă, în vederea determinării indicilor de calitate și din loturile de sămânță provenite din import prin control la comercializare;

- asigură testarea cantităților de semințe utilizate de fermieri în vederea accesării măsurii de înverzire prin efectuarea controlului oficial al calității semințelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic privind impurificarea cu organisme modificate genetic (GMO);

- efectuează prelevarea de probe conform procedurii europene prin deplasare în teren pentru determinarea conținutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate și transmite laboratorului regional pentru controlul calității și igienei vinului Blaj probele prelucrate, însoțite de datele de identificare ale producătorului agricol și datele de identificare ale suprafeței cultivate în vederea respectării normelor europene;

- asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării certificatelor oficiale de atestare a calității semințelor și materialului săditor necesare obținerii de către fermieri a fiecărei scheme de sprijin cuplat în sectorul vegetal conform Ordinului nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării documentelor necesare pentru întocmirea documentației necesare obținerii sprijinului cuplat, precum: documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate;

- asigură eșantionarea loturilor pentru efectuarea testării virotice, certifică calitatea materialului săditor viticol și eliberează documentele însoțitoare în vederea comercializării și utilizării acestuia în cadrul Programului de restructurare/reconversie;

- efectuează testarea virotică și certifică calitatea materialului săditor fructifer și eliberează documentele însoțitoare în vederea comercializării și utilizării acestuia pentru a beneficia de fonduri europene, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

- execută alte sarcini stabilite de către   seful ierarhic superior din cadrul ITCSMS Botoșani, potrivit prevederilor legale.

 

(3) Consilierul superior cu studii de specialitate in domeniul biologie are următoarele atribuţii principale :

Are atribuții specific domeniului gestionării asistenței financiare nerambursabile europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu sau desfășoară activități suport pentru sistemul de management și control al fondurilor europene în proporție de 75% din totalul atribuțiilor de serviciu.

- asigură suport fermierilor pentru obținerea sprijinului cuplat prin prelevarea de eșantioane din loturile de sămânță provenite din producția autohtonă, în vederea determinării indicilor de calitate și din loturile de sămânță provenite din import prin control la comercializare;

- efectuează prelevarea de probe conform procedurii europene prin deplasare în teren pentru determinarea conținutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate și transmite laboratorului regional pentru controlul calității și igienei vinului Blaj probele prelucrate, însoțite de datele de identificare ale producătorului agricol și datele de identificare ale suprafeței cultivate în vederea respectării normelor europene;

- asigură suport fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de Garantare pentru Agricultură (FEGA) prin emiterea la solicitarea acestora a documentelor specific pentru respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de legislație;  asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării documentelor necesare pentru întocmirea documentației necesare obținerii sprijinului cuplat, precum: documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea ”sămânță admisă pentru însămânțare", sau Buletinul de analiză oficială cu mențiunea ”Necesar propriu” și "lnterzisă comercializarea” sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate;  asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării documentelor necesare pentru întocmirea documentației necesare obținerii sprijinului cuplat, precum: documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea ' I sămânță admisă pentru însămânțare " , sau Buletinul de analiză oficială cu mențiunea ”Necesar propriu" și ”lnterzisă comercializarea” sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate;

- efectuează eșantionarea oficială a partidelor de sămânță, a loturilor, a semințelor aflate în vrac precum și eșantionarea în vederea unor teste oficiale sau informative;

- asigură confidențialitatea datelor și rezultatelor obținute;

- execută alte sarcini stabilite de către ITCSMS Botosani, potrivit prevederilor legale.

- asigură suport fermierilor pentru obținerea sprijinului cuplat prin prelevarea de eșantioane din loturile de sămânță provenite din producția autohtonă, în vederea determinării indicilor de calitate și din loturile de sămânță provenite din import prin control la comercializare;

- efectuează prelevarea de probe conform procedurii europene prin deplasare în teren pentru determinarea conținutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate și transmite laboratorului regional pentru controlul calității și igienei vinului Blaj probele prelucrate, însoțite de datele de identificare ale producătorului agricol și datele de identificare ale suprafeței cultivate în vederea respectării normelor europene;

- asigură suport fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de Garantare pentru Agricultură (FEGA) prin emiterea la solicitarea acestora a documentelor specific pentru respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de legislație; asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării certificatelor oficiale de atestare a calității semințelor și materialului săditor necesare obținerii de către fermieri a fiecărei scheme de sprijin cuplat în sectorul vegetal conform Ordinului nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. I alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;  asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării documentelor necesare pentru întocmirea documentației necesare obținerii sprijinului cuplat, precum: documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea ”sămânță admisă pentru comercializarea” sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate;

- efectuează instruiri și testări cu eșantionorii din cadrul laboratorului ITCSMS;

- efectuează eșantionarea oficială a partidelor, a loturilor de sămânță, a semințelor aflate în vrac, precum și eșantionarea în vederea unor teste informative, în conformitate cu standardul și normele în vigoare precum și cu Ghidul de eșantionare;

- efectuează testarea calității semințelor și a materialului de înmulțire și plantare în laborator, în conformitate cu standardele, regulile și normele tehnice în vigoare cât și cu procedurile operaționale specifice, în vederea eliberării documentelor oficiale sau informative, după caz;

- efectuează unele teste speciale în laborator, pentru anumite specii (cartoful pentru sămânță, materialul de înmultire și plantare fructifer, materialul de înmulțire vegetativă a viței de vie sau, alte specii) în vederea eliberării documentelor oficiale sau informative; - efectuează alte teste, după caz;

- efectuează periodic dezinfecția aparaturii, echipamentelor de lucru, instrumentarului;

- analiștii șefi, analiștii răspund de efectuarea testării propriu-zise, de calculul și exprimarea rezultatelor, de încadrarea acestora în normele tehnice în vigoare;

- efectuează testele de referința trimise de Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor pe sectoarele de puritate și germinatie, iar rezultatele obținute sunt trimise în vederea evaluării;

- studiază și analizează metoda de lucru și face propuneri pentru modificarea și redactarea noilor standarde;

- elaborează, condițiile și procedurile de lucru pentru Manualul Calității pe sectoarele respective in colaborare cu analistii si respectiv membrii comisiilor de management intern;

- implementează sistemul de management al calității în laborator in colaborare cu membrii comisiilor de management intern;

- efectuează acțiuni corective pentru neconformitățile găsite în urma auditului intern;  efectuează acțiuni corective pentru neconformitățile găsite în urma auditului efectuat în vederea acreditării, respectiv a reacreditării laboratorului inspectoratului in colaborare cu membrii comisiilor de management intern;

- asigură confidențialitatea rezultatelor obținute;

- gestionează și asigură păstrarea eșantioanelor martor în magazia de eșantioane;

- execută alte sarcini stabilite de către ITCSMS Botosani, potrivit prevederilor legale.

- cunoasterea si aplicarea normelor si regulilor in vigoare privind identificarea si esantionarea; - identificarea loturilor;

- extragerea esantioanelor de laborator;

- intretinerea echipamentului de lucru;

- pastrarea confidentialitatii datelor;

- examineaza echipamentul si stabileste necesarul in consecinta cu cerintele esantionarłi;

- verifica identitatea datelor de referinta a lotului ce urmeaza a fi esantionat; urmareste indeplinirea cerintelor referitoare la ambalare, etichetare, sigilare, marimea lotului, accesibilitatea la esantionare, prezenta detinatorului de seminte;

- stabileste intensitatea de esantionare;

- efectueaza extragerea esantioanelor elementare;

- formeaza esantionul compus si omogenizat;

- extrage si formeaza concomitent esantionul pentru analize laborator,esantionul pentrłl alte analize, esantionul martor pentru detinatorul de seminte respectand procedurile standard specifice;

- completeaza documentul oficial de prelevare esantioane in dublu exemplar;

- expediaza si asigura conditii de pastrare a integritatii esantionului in timpul transportului; - preda esantionul compartimentului primire si receptie esantioane.

- efectueaza calibrarea si monitorizarea aparaturii din dotarea laboratorului de umiditate si inregistreaza valorile obtinute in registre;

- efectueaza analiza de umiditate in cel mai scurt timp posibil de la primirea esantionului in laborator conform SR 6 124 — I / 1999 prin:

- verificarea esantionului

- stabilirea metodei de lucru in functie de specie; - macinarea ;

- verificarea gradului de macinare;

- extragerea esantioanelor de analiza;

- cantarirea ( Ml, M2)

- uscarea( preuscarea daca este necesar);

- introducerea fiolelor timp de 35-45 minute;

- cantarirea dupa uscare (M3);

- calculul si exprimarea rezultatelor;

- completarea fisei in timpul lucrului;

- inregistrarea rezulttelor in registrul de umiditate.

- cunoasterea normelor si regulilor in vigoare privind determinarea starii fitosanitare;

- asigura intretinerea si utilizarea corecta a echipamentelor necesare analizelor de stare fitosanitara; - determina analizele de stare fitosanitara conform SR 6280 / 1998(partial) si 1995 prin:

- pregatirea instrumentelor si materialelor de lucru;

- pregatirea substraturilor;

- pregatirea reactivilor necesari unor determinari;

- realizarea incubarii semintelor;

- efectuarea diferitelor preparate;

- efectuarea evaluarii dupa incubare si dupa prepararea esantionului;

- stabilirea tratamentelor speciale si a retestarilor cand este cazul;

 
 


- exprimarea si raportarea rezultatelor in fisele de analiza; - efectuarea inregistrarilor in registrele de fitosanitar; - intretinerea curateniei si igienei in laborator.

 

- inregistreaza esantioanele intrate si desfiintate din magazia de esantioane cu respectarea procedurii de control al esantioanelor;

- asigura pastrarea esantioanelor in cele mai bune conditii ( aerisire, temperatura, umiditate, lipsa de insecte si rozatoare), scoaterea acestora din magazie facandu-se doar cu acordul sefului de unitate;

- elaboreaza manualul calitatii, procedurile si instructiunile de lucru necesare implementarii si functionarłi eficace a sistemului de management al calitatii conform Deciziei nr.52/22.12.2021 •

- asigura implementarea sistemului de management al calitatii;

- raporteaza periodic managerului de varf modul de functionare al sistemului de management al calitatii;  se asigura de mentinerea si utilizarea corespunzatoare a formularelor si inregistrarilor conform procedurilor stabilite;

- raspunde in mod direct de o serie de proceduri ale sistemului de management al calitatii;

- raspunde de administrarea manualului calitatii si a documentelor calitatii;

- asigura distribuirea documentelor;

- programeaza si coordoneaza procesele de audit;

- initiaza si implementeaza masurile de imbunatatire ale sistemului de management al calitatii; - reprezinta unitatea in relatiile exterioare cu privire la sistemul de management al calitatii.

ACTIVITATEA DE CASIERIE:

 • respecta regulamentul operatiunilor de casa;
 • pastreaza in casa de bani incuiata numerar, valori si documente de casa;
 • efectueaza incasari de la agenti economici pe baza de factura si chitanta ;
 • intocmeste foile de varsamant pentru depunerea sumelor de bani la Trezoreria Botosani in ziua urmatoare incasarilor; efectueaza si alte operatiuni la Trezoreria Botosani, ridica sume de bani pe baza de cecuri emise de comDartimentul financiar- contabil, inmaneaza viramentele si borderourile si ridica extrasele de cont:

- executa plati in numerar persoanelor indicate in documente;

 • incaseaza sumele necheltuite din avansurile pentru deplasari si-i depune a 2-a zi la Trezorerie;
 • intocmeste zilnic registrul de casa mentionand docurnentele justificative;
 • nu va detine in casierie sume de bani nenumarate si necontrolate sau alte valori ce nu apartin unitatii;
 • verifica la inceputul fiecarei zile incuietorile si semnaleaza imediat neregulile depistate;
 • raspunde pentru nerespecatarea regulamentului de casa disciplinar, penal, material sau civil , dupa caz; GESTIUNEA SI PATRIMONIUL UNITATII:
 • intocmeste notele de receptie a materialelor, bonurilor de consum si fiselor de magazie;
 • intretine magazia de materiale in conditii corespunzatoare si va tine o evidenta clara a intrarilor si iesirilor diferitelor obiecte si materiale prin fisele de magazie;
 • urmareste de folosirea in bune conditii a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;
 • este interzis sa instraineze bunurile unitatii in alte scopuri;
 • eliberarea din magazie a materialelor se face numai cu acordul sefilor de unitate; - intocmeste trimestrial o fisa de stoc minim a materialelor din stoc.

PROTECȚIA MUNCII SI PSI:

 • executa instruiri pentru protectia muncii si PSI; - intocmeste documente de instruire.

PURTATOR DE CUVÂNT SI RELAȚII CU PRESA;

 • reprezinta institutia in relatia cu presa, comunicand punctul de vedere al conducerii unitatii, precum si cu celelalte institutii.
 • organizeaza biroul de informare si relatii cu presa conform Legii nr. 544 /2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

(4) Referentul superior cu studii de specialitate in domeniul agricol are următoarele atribuţii principale :

- Are atribuții specific domeniului gestionării asistenței financiare nerambursabile europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu sau desfășoară activități suport pentru sistemul de management și control al fondurilor europene în proporție de 75% din totalul atribuțiilor de serviciu.

- asigură suport fermierilor pentru obținerea sprijinului cuplat prin prelevarea de eșantioane din loturile de sămânță provenite din producția autohtonă, în vederea determinării indicilor de calitate și din loturile  efectuează prelevarea de probe conform procedurii europene prin deplasare în teren pentru determinarea conținutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate și transmite laboratorului regional pentru controlul calității și igienei vinului Blaj probele prelucrate, însoțite de datele de identificare ale producătorului agricol și datele de identificare ale suprafeței cultivate în vederea respectării normelor europene;

- asigură suport fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de Garantare pentru Agricultură (FEGA) prin emiterea la solicitarea acestora a documentelor specific pentru respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de legislație;

- asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării certificatelor oficiale de atestare a calității semințelor și materialului săditor necesare obținerii de către fermieri a fiecărei scheme de sprijin cuplat în sectorul vegetal conform Ordinului nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării documentelor necesare pentru întocmirea documentației necesare obținerii sprijinului cuplat, precum: documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea ”sămânță admisă pentru însămânțare” , sau Buletinul de analiză oficială cu mențiunea ”Necesar propriu” și "lnterzisă comercializarea” sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate;

 

- efectuează eșantionarea oficială a partidelor de sămânță, a loturilor, a semințelor aflate în vrac precum și eșantionarea în vederea unor teste oficiale sau informative; - asigură confidențialitatea datelor și rezultatelor obținute;

- execută alte sarcini stabilite de către ITCSMS Botosani, potrivit prevederilor legale,

- asigură suport fermierilor pentru obținerea sprijinului cuplat prin prelevarea de eșantioane din loturile de sămânță provenite din producția autohtonă, în vederea determinării indicilor de calitate și din loturile de sămânță provenite din import prin control la comercializare;  efectuează prelevarea de probe conform procedurii europene prin deplasare în teren pentru determinarea conținutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate și transmite laboratorului regional pentru controlul calității și igienei vinului Blaj probele prelucrate, însoțite de datele de identificare ale producătorului agricol și datele de identificare ale suprafeței cultivate în vederea respectării normelor europene;

- asigură suport fermierilor care accesează măsuri de sprijin cuplat acordat în cadrul Fondul European de Garantare pentru Agricultură (FEGA) prin emiterea la solicitarea acestora a documentelor specific pentru respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute de legislație;  asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării certificatelor oficiale de atestare a calității semințelor și materialului săditor necesare obținerii de către fermieri a fiecărei scheme de sprijin cuplat în sectorul vegetal conform Ordinului nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; asigură efectuarea analizelor de laborator în vederea eliberării documentelor necesare pentru întocmirea documentației necesare obținerii sprijinului cuplat, precum: documentul oficial de certificare aliză oficială. cu mentiunea 't sământă admisă pentru însămânțare" sau Buletinul de analiză oficială cu mențiunea "Necesar propriu" și ”lnterzisă comercializarea” sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate;

- efectuează eșantionarea oficială a partidelor, a loturilor de sămânță, a semințelor aflate în vrac, precum și eșantionarea în vederea unor teste informative, în conformitate cu standardul și normele în vigoare precum și cu Ghidul de eșantionare;

- efectuează testarea calității semințelor și a materialului de înmulțire și plantare în laborator, în conformitate cu standardele, regulile și normele tehnice în vigoare cât și cu procedurile operaționale specifice, în vederea eliberării documentelor oficiale sau informative, după caz;

- efectuează unele teste speciale în laborator, pentru anumite specii (cartoful pentru sămânță, materialul de înmultire și plantare fructifer, materialul de înmulțire vegetativă a viței de vie sau, alte specii) în vederea eliberării documentelor oficiale sau informative; - efectuează alte teste, după caz;

- efectuează periodic dezinfecția aparaturii, echipamentelor de lucru, instrumentarului;

- efectuează testele de referința trimise de Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor pe sectoarele de puritate și germinatie, iar rezultatele obținute sunt trimise în vederea evaluării;

- studiază și analizează metoda de lucru și face propuneri pentru modificarea și redactarea noilor standarde;

- efectuează acțiuni corective pentru neconformitățile găsite în urma auditului intern; - asigură confidențialitatea rezultatelor obținute;

- execută alte sarcini stabilite de către ITCSMS Botosani, potrivit prevederilor legale.

- cunoasterea normelor si regulilor in vigoare privind determinarea puritatii si masa a 100 boabe;

- efectueaza calibrarea si monitorizarea aparatului din laboratorul de puritate si inregistreaza valorile obtinute in registre;

- omogenizeaza si divizeaza esantioanele de laborator de laborator ;

- efectueaza analize de puritate,determinarea semintelor straine si masa a 1000 boabe;

- omogenizeaza si divizeaza esantioanele de laborator primite;

- formeaza esantioanele de analiza prin divizare si cantarire;

- determina puritatea fizica si semintele straine conform SR 7713 / 1999 prin:

- examinarea organoleptica ( aspect, culoare, miros);

- mentionarea prezentei daunatorilor si a agentilor patogeni in esantion;

- separarea esantionului pe categorii de componente(samanta pura, seminte straine, materii inerte);

- identificarea semintelor straine pe specii si consemnarea lor in ordine alfabetica pentru fiecare categorie(plante cultura total, buruieni total);

- cantarirea componentelor si notarea rezultatelor in fisa de analiza.

- calculeaza si exprima rezultatele in fisele de analiza;

- egectuarea inregistrarile de analiza in registrele din compartiment;

- determina masa a 1000 boabe conform SR 6123 — I/1999;

- executa si raspunde de rezultatele la puritate a esantioanelor test primite de la LCCSMS Bucuresti;

- mentine curatenia si igiena in laborator

 

RESPONSABIL CU COLECTIA DE SEMINTE:  utilizarea conform instructiunilor

 • inlocuirea semintelor care si-au pierdut caracterele •
 • completarea colectiei cu noi specii de seminte aduse din teren sau prin colaborare cu alte inspectorate; - innoirea etichetelor sau a vaselor de pastrare in caz de deteriorare.

ALTE ATRIBUTII:

 • RESPONSABIL CONSILIERE ETICA SI MONITORIZAREA RESPECTARII NORMELOR DE CONDUITA

 

Art. 8 – Compartiment financiar- contabil, resurse umane, administrativ și relații publice, are urmatoarele atribuţii:

- asigură respectarea disciplinei economico-financiare în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, modificată și completată prin Legea 259/2007, a Ordinului M.F. nr.1917/2005 normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare ale acestora și a Legii nr. 500/2002 a finanțelor publice;

- răspunde de înregistrarea cronologică în contabilitate a operațiunilor financiare ce privesc funcționarea  ITCSMS  ;

-asigură informații ordonatorilor de credite cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum și pentru întocmirea contului general anual de execuție a bugetului de stat;

-răspunde de utilizarea legală și eficientă a fondurilor alocate, pe categorii de cheltuieli și eliminarea cheltuielilor nejustificate, aplicând un regim sever de economii;

-răspunde de aplicarea art. 20 alin (3) și art. 21 alin. (2) din Legea 266/2002;

-organizează și prognozează împreuna cu factorii de răspundere, activitatea de investiții și de aprovizionare a necesarului de materiale;

- îndeplineşte atribuţii cu privire la achiziţiile publice;

- în baza fondurilor repartizate pentru investiții, întocmește documentația necesară finanțării acestora;

- verifică existenţa fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziţie în parte;

- coordonează procesul de realizare al achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări respectând prevederile legale;

- asigură procurarea tuturor materialelor necesare instituţiei de la furnizorii selectaţi conform procedurii de achiziţie, pe baza referatelor de necesitate aprobate;

- întocmeşte notele de comandă, le transmite furnizorilor şi întocmeşte notele de intrare - recepţie;

- organizează și răspunde de alocarea fondurilor bugetare;

- asigură întocmirea documentelor justificative privind încasarea contravalorii prestațiilor de către ITCSMS, înregistrarea lor în contabilitate și utilizarea fondurilor proprii în conformitate cu Legea 266/2002, republicată;

 -operează registrul de casă și îl predă responsabilului compartimentului financiar -  contabil , la termen ;

- încasează sumele aferente facturilor emise (numerar), emite documentele specifice , depune numerarul la bancă, ridică numerarul de la bancă  pe baza documentelor justificative, în vederea efectuării plăţilor curente ale instituţiei;

-           întocmeşte bonuri de consum pentru materialele eliberate din magazie, fiecărei persoane din inspectorat ,în funcție de solicitări;

- asigură verificarea documentelor justificative, înregistrarea și efectuarea plăților angajate, lichidate și ordonate conform legislatiei in vigoare;

- execută controlul financiar preventiv asupra respectării disciplinei financiare și a legalității operațiunilor efectuate;

- efectuează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale și urmărește valorificarea rezultatelor inventarierii;

- urmărește evidența informatizată a activității financiar-contabile;

- îndeplinește orice alte sarcini și atribuții prevăzute de lege sau trasate de conducerea instituției în conformitate cu prevederile legale în domeniul financiar-contabil;

- asigură activitatea de recrutare, încadrarea, salarizarea forței de muncă, promovarea personalului;

- întocmește organigrama, statul de funcții și de personal, urmărește încadrarea în numărul total de posturi repartizate și le supune aprobării conducerii MADR;

- asigură repartizarea fondului de salarii în conformitate cu statul de funcții aprobat;

- organizează concursuri în vederea ocupării posturilor vacante, în conformitate cu prevederile legale;

- întocmește și transmite fiecărui angajat din instituție fișa postului;

- întocmeste corespondenţa  cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi ia masuri pentru transmiterea acesteia la termen;

- organizează, completează dosarele profesionale ale personalului ITCSMS Giurgiu ;

- organizează evidența activității și prezentei personalului angajat și anume: condica de prezență, registrul de ordine de deplasare, concedii de odihnă și concedii medicale;

- programează concediile de odihnă și urmărește realizarea acestora în conformitate cu prevederile legale;

-stabilește măsuri și răspunde de administrarea patrimoniului;

- asigură și răspunde de păstrarea curățeniei și igienei în inspectorat;

-exploatează și întreține autovehiculele din dotare;

-întocmeşte foi de parcurs pentru autoturismele din dotare şi ordine de deplasare pentru salariaţii instituţiei care pleacă în teren , eliberează bonurile de benzină şi motorină şi ţine evidenţa acestora ;

-întocmește necesarul de materiale pentru activitatea de sănătate și securitate în muncă în domeniul prevenirii și stingerii incediilor;

- analizează evoluția și cauzele accidentelor de muncă și îmbolnăvirii profesionale;

- este persoana responsabilă care asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;

- primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;

- trimite Agenţiei copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese şi câte o copie certificată a Registrelor speciale în termen de cel mult 10 zile de la primirea declaraţiilor;

- asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi de interese pe pagina de internet a instituţiei;

-este inlocuitorul responsabilului cu primirea şi înregistrarea eşantioanelor, completează registrele de evidenţă ale acestora şi procesele verbale ; predă eşantioanele şi fişele de analiză , managerului calității;

- efectuează eşantionarea oficială a partidelor de sămânţă, a loturilor, a semințelor aflate în vrac precum şi eşantionarea în vederea unor teste oficiale sau informative;

-controlează respectarea prevederilor Legii 266/2002 , r, în piețe, târguri și oboare , hipermarketuri, magazine specializate şi ia măsurile legale de sancţionare, în cazul în care constată abateri;

- ţine evidenţa operatorilor economici autorizaţi şi a carnetelor de autorizaţii ; verifică documentaţia aferentă şi asigură actualizarea documentelor ; redactează formularele de autorizaţii şi le eliberează beneficiarilor ; actualizează permanent datele de evidenţă a operatorilor economici autorizaţi şi le transmite responsabilului sectorului informatic ; prognozează necesarul de formulare pentru eliberare autorizaţii;

-înlocuieşte persoana cu atributii de informatică, atunci când acesta lipseşte de la serviciu ;

-face parte din grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control managerial intern;

-inventariază riscurile şi problemele întâmpinate şi informează Inspector șef;

-participă la elaborarea şi actualizarea procedurilor operaționale și de sistem ;

-identifică procesele , activităţile și riscurile;

-comunică procedurile specifice angajaţilor instituţiei;

-este persoana desemnată pentru întocmirea informărilor lunare şi trimestriale către Instituţia Prefectului ;

-va respecta instrucţiunile primite astfel încât să nu se expună la pericole de accidente sau îmbolnăviri profesionale;

-va utiliza corect aparatura de laborator şi echipamentul individual de protecţie;

- va comunica imediat orice situaţie pe care o consideră un potenţial pericol pentru sănătate şi securitate persoanei responsabile ;

Sarcini de relații publice

-primește solicitările privind informațiile de interes public;

-asigură rezolvarea solicitărilor privind informațiile de interes public;

-înregistrează solicitările, realizează o evaluare primară și stabilește dacă informația solicitată este o informație  comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces;

-transmite solicitarea structurilor competente din cadrul autorității publice pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, primește răspunsul înregistrat de la aceste structuri pe care îl transmite persoanei interesate, pe suportul solicitat, în termenul legal;

-ține evidența structurilor și a chitanțelor remise de solicitanți privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;

-realizează organizarea și funcționarea punctelor de informare documentare:

a)         asigură publicarea buletinului informativ al instituției, care să cuprindă informații de interes public comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea 544/2001;

b)         asigură disponibilitatea de consultare la afișier, în format scris sub formă de broșuri, sau electronic sub formă de dischete, CD, pagina de internet.

c)         organizează în cadrul punctului de informare-documentare al instituției accesul publicului la informațiile furnizate din oficiu.

Conform art.5 alin.a) are atribuții specifice  domeniului gestionării asistenței financiare nerambursabile europene, desfășoară activități suport pentru  gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiunilor de serviciu.

 

- efectuează calculul în vederea stabilirii costului eșantioanelor din loturile de sămânță provenite din producția autohtonă, în vederea determinării indicilor de calitate și din loturile de sămânță provenite din import prin control la comercializare;

- efectuează calculul în vederea stabilirii costului eșantioanelor din loturile de sămânță în vederea testării soiurilor nemodificate genetic privind impurificarea cu organisme modificate genetic (GMO) pentru cantitățile utilizate de fermieri în aplicarea măsurii de înverzire;

- în conformitate cu legislația în vigoare, efectuează calculul în vederea stabilirii costului eșantioanelor pentru determinarea conținutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate și transmite laboratorului regional pentru controlul calității și igienei vinului Blaj probele prelucrate, însoțite de datele de identificare ale producătorului agricol și datele de identificare ale suprafeței cultivate;

- verifică certificatele oficiale de atestare a calității semințelor și materialului săditor necesare obținerii de către fermieri a sprijinului cuplat în sectorul vegetal conform Ordinului nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- verifică documentele necesare pentru întocmirea documentației necesare obținerii sprijinului cuplat, precum: documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate;

- verifică documentele oficiale de certificare pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din speciile pomicole, necesare obținerii fondurilor comunitare, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

- verifică documentele oficiale de certificare pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din speciile pomicole, categoria Certificat, necesare obținerii fondurilor comunitare, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

- verifică documentația și înregistrează producerea de material săditor viticol și pomicol precum și a materialului semincer pentru culturile de legume, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

- verifică documentația în vederea eliberării autorizațiilor de producere, prelucrare, comercializare a semințelor și materialului săditor și monitorizează anual activitatea operatorilor economici la solicitarea acestora, în vederea accesării de fonduri europene prin Măsurile din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală derulat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR);

- efectuează calculul pentru stabilirea costurilor privind eșantionarea în vederea testării virotice a materialului săditor viticol pentru eliberarea documentelor însoțitoare în vederea comercializării și utilizării acestuia în cadrul Programului de restructurare/reconversie;

- efectuează calculul pentru stabilirea costurilor privind eșantionarea în vederea testării virotice a materialului de înmulțire fructifer pentru eliberarea documentelor însoțitoare în vederea comercializării și utilizării acestuia pentru a beneficia de fonduri europene, inclusiv pentru solicitanții/beneficiarii FEADER;

 - verifică și vizează documentele care atestă calitatea semințelor de legume certificate, autohtone, ale căror soiuri sunt înregistrate în Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultură din România;

- efectueaza calculul pentru stabilirea costurilor privind esantionarea in vederea efectuării testării virotice , condiție obligatorie pentru eliberarea documentelor de calitate însoțitoare a loturilor de cartof pentru sămânță;

 

 

Capitolul IV. Dispoziţii finale

 

Art. 9. Corespondenţa cu MADR-INCS, cu celelalte instituţii centrale sau locale, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, precum şi cu operatorii economici, se semnează de către inspectorul șef sau de către o persoană delegată prin decizie de acesta.

 

Art. 10.  Documentele eliberate de ITCSMS Botosani se semnează de către inspectorul șef sau de către persoanele stabilite de acesta.

 

Art.11.Conform Legii nr.16/1996 a arhivelor naționale, inspectorul șef desemnează o persoană din cadrul ITCSMS Botosani responsabilă cu arhivarea documentelor,  conform nomenclatorului aprobat.

 

Art. 12. Toți angajații ITCSMS Botosani sunt obligaţi să cunoască şi să respecte întocmai prevederile prezentului regulament.

 

Art. 13. Şefii, de compartiment  au obligația de a face anual sau ori de câte ori este nevoie propuneri scrise de modificare a fişei postului, care se supun aprobării inspectorului șef.

 

Art.14. Prevederile prezentului Regulament cadru de Organizare şi Funcţionare a ITCSMS Botosani se completează sau se modifică în funcţie de cerinţe, de către MADR.

 

 

 

 

Inspector sef,

Bahrin Cristina

07.08.2023

 

ANEXA

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA GENERALĂ IMPLEMENTARE POLITICI AGRICOLE

Direcţia selecţie vegetală şi Inspecţia Natională pentru Calitatea Seminţelor

 

 

Regulament de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratelor tetitoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului de înmulţire şi plantare

 

Capitolul I – Dispoziţii generale

 

Art.1.- Inspectoratele tetitoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săitor

functioneaza ca unităţi cu personalitate juridică, finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat, subordonate Minnisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Natională pentru Calitatea Seminţelor în conformitate cu art. 21 alin. (3) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante.

 

     Art.2 – (1) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor sunt înfiinţate prin HG 716/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea Inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi a Laboratorului pentru Controlul Calităţii Seminţelor, precum şi actualizarea limitelor amenzilor prevăzute de Legea nr. 75/1995.

                  (2) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor sunt conduse de către un director executiv în conformitate cu Legea nr. 188/1999, republicată, a funcţionarilor publici.

                   (3) Personalul Inspectoratele tetitoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor (în continuare ITCSMS) este salarizat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 9/2008 pentru modificarea O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a Legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, cât şi in conformitate cu prevederile anexei nr. VII/9 din Legea 154/1998.

                  (4) ITCSMS-ul pot organiza în judeţele pe care le deservesc, filiale la nivel de serviciu în conformitate cu HG 716/1999.

 

 

Capitolul II – Structura organizatorică

 

Art. 3. Structura organizatorică a ITCSMS-urilor este următoarea:

 1. Conducerea unităţii este asigurată de un director executiv care are în

responsabilitatea sa coordonarea generală a intregii activităţii, ajutat de un responsabil economic în ceea ce priveste activitatea economică.

            B. ITCSMS-urile au în structura sa urmatoarele:

1. Compartimentul înregistrarea operatorilor economici, inspecţie în câmp, supraveghere, monitorizare, acreditare pentru inspecţia în câmp, informatizare;

2. Compartimentul eşantionare, primire eşantioane, testarea seminţelor în laborator,  acreditare pentru  eşantionare a persoanelor fizice sau juridice ale operatorilor economici, certificare. Laboratorul de testarea semintelor are în subordine:

            a) sectorul primire eşantioane;

b) sectorul puritate;

            c) sectorul germinaţie;

            d) sectorul umiditate;

            e) sectorul fitosanitar, dupa caz;

3. Biroul de informare şi relaţii publice*;

4.Compartimentul financiar- contabil, resurse umane, audit public intern;

5. Compartimentul administrativ.

            * atributiile sunt indeplinite de catre directorul executiv sau de o persoana desemnata in scris de directorul executiv.

 

 

Capitolul III- Atribuţiile Inspectoratelor tetitoriale pentru calitatea seminţelor si materialului saditor

 

Art. 4.  ITCSMS-urile au urmatoarele atribuţii principale:

            - efectuează controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare şi eliberează autorizaţiile de funcţionare;

            - efectuează instruirea, testarea şi atestarea personalului operatorilor economici în vederea înregistrării acestora cât şi în vederea acordării vizei anuale;

            - înregistrează la cererea operatorilor economici programele anuale de multiplicare şi certificare, urmăreşte şi coordonează activitatea acestora;

            - efectuează, prin inspectorii oficiali, inspecţia în câmp a culturilor semincere şi a materialului de înmulţire şi plantare şi eliberează documentele oficiale de inspecţie;

            - verifică şi aprobă documentaţia operatorilor economici în vederea acreditării unor persoane pentru efectuarea inspecţiei în câmp sub supreveghere oficială;

            - supraveghează şi monitorizează operatorii economici furnizori de seminţe şi material de înmulţire şi plantare, pentru producere, prelucrare şi  comercializare;

            -supraveghează şi monitorizează inspectorii în câmp acreditaţi, pentru efectuarea inspecţiilor în vederea certificării unor culturi semincere;

- supraveghează si monitorizează activitatea inspectorilor oficiali in câmp şi a eşantionorilor oficiali;

            - pregăteşte Maunalul Calitatii în vederea acreditării/ reacreditării laboratorului oficial de analiza calităţii seminţelor din cadrul inspectoratului;

            - supraveghează şi monitorizează activitatea laboratorul oficial din cadrul inspectoratului pentru testarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare;

- verifică şi aprobă documentatia operatorilor economici în vederea acreditării unor persoane pentru eşantionarea seminţelor  sub supreveghere oficială;

-supraveghează şi monitorizează eşantionorii acreditaţi în vederea eşantionării loturilor de sămânţă sub supreveghere oficială;

- verifică şi supraveghează aplicarea etichetelor, eventual a vignetelor de către operatorii economici pentru prelucrarea seminţelor şi a materialului de înmulţre şi plantare;

            -  efectuează eşantionarea oficială a partidelor, a loturilor de sămânţă, a vracului sau, după caz,  efectuează eşantionarea în vederea unor teste informative;

- efectuează teste de laborator în vederea testării seminţelor, a materialului de înmulţire şi plantare şi a eliberării documentelor oficiale sau informative;

- eliberează documentele oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi ale materialului de înmulţire şi plantare;

            - asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi a materialului de înmultire şi plantare pe perioada comercializarii;

 - asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi a materialului de înmultire şi plantare, la toate categoriile în precontrol sau postcontrol, prin tehnici şi scheme ştiintifice adecvate;

            - asigură şi urmăreşte evidenţa informatizată a activităţii de control şi certificare;

            - asigură şi eliberează , prin programul informatizat eliberarea documentelor oficiale sau neoficiale, prevăzute în legislaţia în vigoare;

            - eliberează şi retrag autorizaţiile de funcţionare pentru operatorii economici care produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material de înmulţire şi plantare;

            - asigură securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi inviolabilitatea documentelor, informaţiilor şi datelor;

- urmareşte aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi a standardelor în vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare la care Romania este parte, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, prin persoanele împuternicite de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

- fac propuneri Inspecţiei Nationale pentru Calitatea Seminţelor privind înbunătăţirea regulilor şi normelor de control, certificare şi comercializare a seminţelor şi materialului de înmulţire şi plantare în conformitate cu reglementările organismelor internaţionle;

- execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de către Inspecţia Natională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Minnisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor legale.

 

 Art. 5. – Filialele judetene, acolo unde exista, au urmatoarele atributii:

            - efectuează controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare şi eliberează autorizaţiile de funcţionare;

            - efectuează instruirea, testarea şi atestarea personalului operatorilor economici în vederea înregistrării acestora cât şi în vederea acordării vizei anuale;

            - înregistrează la cererea operatorilor economici programele anuale de multiplicare şi certificare, urmareşte şi coordonează activitatea acestora;

- efectuează inspecţia în câmp la culturile semincere şi la materialul de înmulţire şi plantare, eliberează fişele de control, documentele de inspecţie în câmp şi adeverinţele de transport;

- supraveghează şi monitorizează operatorii economici în vederea aplicării etichetelor oficiale ( pentru sămânţa necertificată final) în vederea prelucrării;

            -  efectuează eşantionarea oficială a partidelor, a loturilor de seminţe, a vracului sau, după caz, efectuează eşantionarea în vederea unor teste informative;

            - efectuează, la cererea operatorilor economici sau a altor persoane fizice sau juridice, teste de laborator în vederea analizei calităţii seminţelor şi a liberării documentelor informative;

            - eliberează documentele informative la eşantioanele sau loturile analizate;

            - asigură şi urmăreşte evidenţa informatizată a activitătii de inspecţie în câmp;

            -asigură şi eliberează, prin programul informatizat eliberarea documentelor informative prevazute în legislaţia în vigoare;

            - execută alte sarcini stabilite de ITCSMS sau INCS, potrivit prevederilor legale.

 

   Art. 6. Compartimentul sau serviciul inregistrarea operatorilor economici, inspecţie în câmp, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare, are urmatoarele atribuţii:

            - efectuează controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare şi eliberează autorizaţiile de funcţionare ale acestora;

            - efectuează instruirea, testarea şi atestarea personalului operatorilor economici în vederea înregistrării acestora cât şi în vederea acordării vizei anuale;

            - înregistrează la cererea operatorilor economici programele anuale de multiplicare şi certificare, urmăreşte şi coordonează activitatea acestora;

            -  efectuează inspecţia în câmp in conformitate cu Ghidurile de inspecţie în câmp si normele si regulile in vigoare;

            - efectuează inspecţia în câmp în vederea certificării seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare şi eliberează fisele de control,  documentele oficiale de inspecţie în câmp, adeverinţele de transport, eticheta şi documentul de sămânţă necertificată final, dupa caz;

- inspectorii oficiali în câmp răspund de efectuarea inspecţiei în câmp, de notările respective, de calculul şi exprimarea rezultatelor, de încadrarea acestora în normele tehnice în vigoare;

            - efectuează instruirea, testarea, retestarea, verifică şi aprobă documentele operatorilor economici în vederea acreditarii unor persoane pentru efectuarea inspecţiei în câmp sub supreveghere oficială;

            - supraveghează, monitorizează inspectorii în câmp acreditaţi, pentru efectuarea inspecţiilor în vederea certificării unor culturi semincere;

- verifică şi supraveghează aplicarea etichetelor oficiale, eventual a vignetelor oficiale de către operatorii economici pentru prelucrarea seminţelor şi a materialului de inmulţire şi plantare;

-  efectuează eşantionarea oficială a partidelor de sămânţă, a loturilor, a vracului sau, dupa caz, efectuează eşantionarea în vederea unor teste informative;

- supraveghează, monitorizează operatorii economici furnizori de seminţe şi material de înmulţire şi plantare pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare;

- asigură şi urmăreşte evidenţa informatizată a activităţii de inspecţie în câmp în vederea certificării;

            - asigură şi eliberează, prin programul informatizat eliberarea documentelor oficiale prevăzute în legislaţia în vigoare;

            - fac propuneri pentru modificarea şi completarea Ghidurilor de inspecţie în câmp şi a  Ghidului de eşantionare;

            - asigură confidenţialitatea datelor şi rezultatelor obţinute;

            -execută alte sarcini stabilite de către ITCSMS, potrivit prevederilor legale.

 

   Art. 7. Compartimentul sau serviciul de eşantionare, primire eşantioane, testarea seminţelor în laborator,  acreditare pentru  eşantionare a persoanelor fizice sau juridice ale operatorilor economici, certificare, are urmatoarele atribuţii:

 • efectuează instruiri  şi testări cu esantionorii din laboratorul inspectoratului;

-  efectuează eşantionarea oficială a partidelor, a loturilor de sămânţă, a vracului, dupa caz, efectuează eşantionarea în vederea unor teste informative, în conformitate cu Ghidul de eşantionare, standardul şi normele în vigoare,;

 • efectuează primirea şi înregistrarea eşantioanelor;

            - efectuează instruirea, testarea, retestarea, verifică şi aprobă documentele operatorilor economici în vederea acreditarii unor persoane pentru efectuarea eşantionării sub supreveghere oficială;

- supraveghează, monitorizează eşantionorii acreditaţi în vederea eşantionării unor  loturi de sămânţă;

- efectuează instruiri  şi testări cu analiştii şefi, analiştii din laboratorul inspectoratului pe sectoarele de puritate, germinatie, umiditate, stare fitosanitară;

 - efectuează testarea calitatii semintelor în laborator, în vederea eliberării documentelor oficiale sau informative;

- efectuează unele teste speciale în laborator, pentru anumite specii ( cartoful pentru sămânţă şi materialul de înmultire şi plantare) în vederea eliberării documentelor oficiale sau informative;

- supraveghează aplicarea etichetelor şi vignetelor oficiale de către operatorii economici autorizati pentru prelucrarea seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare;

            - asigură şi urmăreşte evidenţa informatizată a activităţii de testare a seminţelor;

- asigură şi eliberează, prin programul informatizat, eliberarea documentelor oficiale de calitate ale loturilor de sămânţă, a vracului, prevăzute în legislaţia în vigoare;

- asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare, la toate categoriile biologice în precontrol sau postcontrol, prin tehnici şi scheme ştiintifice adecvate;

            - monitorizează funcţionarea aparaturii şi echipamentelor de laborator la parametri optimi de temperatură şi umiditate şi solicită, dupa caz, intervenţia echipei de service pentru intervenţie şi reparaţii;

            - efectuează periodic dezinfecţia aparaturii, echipamentelor de lucru, instrumentarului;

            - analiştii şefi, analiştii răspund de efectuarea testării propriu-zise, de calculul şi exprimarea rezultatelor, de încadrarea acestora în normele tehnice în vigoare;

            - efectuează testele de referinţa trimise de LCCSMS pe sectoarele de puritate şi  germinatie, iar rezultatele obţinute sunt trimise în vederea evaluării;

            - asigură confidenţialitatea rezultatelor obţinute;

- studiază şi analizează metoda de lucru şi face propuneri pentru modificarea şi redactarea noilor standarde;

- elaborează procedurile de lucru pentru Manualul Calitatii pe sectoarele respective;

- efectuează neconformităţile gasite în urma auditului efectuat în vederea acreditării, respectiv a reacreditării laboratorului inspectoratului;

- gestionează şi asigură păstrarea eşantioanelor martor în magazia de eşantioane;

            - execută alte sarcini stabilite de către ITCSMS, potrivit prevederilor legale.

 

Art. 8. Compartimentul financiar-contabil are urmatoarele atribuţii:

            - asigură respectarea disciplinei economico-financiare în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificată şi completată prin Legea 259/2007, a Ordinului M.F. nr. 1917/2005 normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a accestora şi a Legii nr. 500/2002 a finanţelor publice;

            - răspunde de organizarea şi conducerea corecta a contabilităţii;

            - răspunde de înregistrarea cronologică în contabilitate a operatiunilor financiare ce privesc funcţionarea ITCSMS;

            - asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum şi pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat;

            - răspunde de utilizarea legală şi eficientă a fondurilor alocate pe categorii de cheltuieli şi eliminarea cheltuielilor nejustificate, aplicand un regim sever de economii;

            - răspunde de aplicarea art. 20 alin (3) şi art. 21 alin (2) din Legea 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante;

            - organizează şi prognozează, impreuna cu factorii de răspundere, activitatea de investiţii şi de aprovizionare a necesarului de materiale;

            - în baza fondurilor repartizate pentru investiţii, întocmeste docomentaţia necesara finantării acestora;

- întocmeste rapoarte statistice privind întreaga activitatea:

            - organizează şi răspunde de alocarea fondurilor bugetare;

            - efctuează, organizează şi răspunde de situaţiile financiar- contabile lunare, anuale;

            - asigură întocmirea documentelor justificative privind încasarea contravalorii prestatiilor efectuate către terţi de către ITCSMS, înregistrarea lor în contabilitate şi utilizarea fondurilor proprii în conformitate cu Legea 266/2002;

            - asigură verificarea documentelor justificative, înregistrarea şi efectuarea plăţilor angajate, lichidate şi ordonate conform legislaţiei în vigoare;

            - execută controlul financiar preventiv asupra respectării disciplinei financiare şi a legalităţii operatiunilor efectuate;

            - efectuează controlul gestiunilor proprii;

            - efectuează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale şi urmăreşte valorificarea rezultatelor inventarierii;

            - întocmeste situaţiile financiare şi anexele, trimestrial şi anual; 

            - prezintă informaţii trimestriale asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada expirată, făcând propuneri pentru stabilirea măsurilor necesare îmbunătăţirii activităti economice 

            - asigură şi urmăreşte evidenta informatizată a activităţii financiar-contabile;

            - îndeplineşte orice alte sarcini şi atributii prevăzute de lege sau trasate de conducerea institutiei în conformitate cu prevederile legale în domeniul financiar-contabil.

 

Art. 9. Compartimentul resurse umane are urmatoarele atribuţii:

            - asigură activitatea de recrutarea, încadrarea, salarizarea forţei de muncă, promovarea personalului;

            - întocmeşte organigrama, statul de funcţii şi de personal, urmăreste încadrarea în numarul total de posturi repartizate şi le supune aprobarii conducerii MADR;

            - asigură repartizarea fondului de salarii în conformitate cu statul de funcţii aprobat;

            - organizează concursuri în vederea ocupării posturilor vacante, în conformitate cu prevederile legale;

            - întocmeste şi transmite fiecarui angajat din institutie fişa postului;

            - efectuează toate operaţiunile necesare în carţile de muncă;

            - organizează, completează fişele şi răspunde de operaţiunile de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor;

            - organizează evidenţa activităţii şi prezenţei personalului angajat şi anume: condica de prezentă, registrul de ordine de deplasare, concedii de odihnă şi concedii medicale;

            - programează concediile de odihna şi urmăreşte realizarea acestora în conformitate cu prevederile legale;

            -efectuează lucrarile de secretariat ale inspectoratului, primirea, înregistrarea şi expedierea corespondentei;

            - efectuează şi asigură nomenclatorul dosarelor, registrelor şi a altor documente, îndosarierea acestora, evidenţa şi păstrarea documentelor în funcţie de termenul de păstrare al fiecaruia, păstrarea arhivei;

            - execută alte sarcini stabilite de ITCSMS, potrivit prevederilor legale.

 

Art. 10. Compartimentul administrativ are urmatoarele atribuţii:

            - răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa ştampilelor;

            - stabileşte măsuri şi răspunde de administrarea patrimoniului;

            - asigură şi răspunde de păstrarea curăţeniei şi igienei în inspectorat;

            -asigură şi răspunde de intreţinerea echipamentelor şi aparaturii de laborator, după caz;

            - exploatează şi întreţine autovehiculele din dotare;

            - întocmeşte necesarul de materiale necesare pentru activitatea de protecţia muncii;

            - analizează evoluţia şi cauzele acidentelor de muncă şi îmbolnăviri profesionale;

            - execută alte sarcini stabilite de ITCSMS, potrivit prevederilor legale.

 

Art. 11. Biroul de informare şi relaţii publice are urmatoarele următoarele atribuţii:

            - primeste solicitările privind informaţiile de interes public;

            - asigură rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes public;

- organizează funcţionarea punctului de informare şi documentare;

            - înregistrează solicitarile, realizează o evaluare primară şi stabileşte dacă informaţia solicitată este o informatie comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces;

            - transmite solicitarea structurilor competente din cadrul autorităţii publice pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, primeste răspunsul înregistrat de la aceste structuri pe care îl transmite persoanei interesate, pe suportu solicitat, în termenul legal;

            - ţine evidenţa structurilor şi a chitanţelor remise de solicitanţi privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;

            -realizează organizarea şi funcţionarea punctelor de informare-documentare:

                        a) asigură publicarea buletinului informativ al instituţiei, care să cuprindă informaţiile de interes public comunicate din oficiu, prevazute în art. 5 din Legea 544/2001;

                        b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, partea aII-a, a raportului de activitate a instituţiei;

                        c) asigură disponibilitatea de consultare la afişier, în format scris sub forma de brosuri, sau electronic sub forma de dischete, CD, pagină de internet;

                        d) organizează în cadrul punctului de informare-documentare al instituţiei accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu.

 

Capitolul IV. Conducerea ITCSMS

 

Art. 12. Conducerea ITCSMS este asigurată de directorul executiv. Atribuţiile şi responsabilitaţile conducerii:

            - asigură, coordonează şi verifică modul de aplicare a prevederilor din reglementărilor europene şi nationale;

            - asigură stabilitatea funcţionării instituţiei şi realizează legăturile funcţionale cu celelalte structuri;

            -asigură conducerea curenta a instituţiei şi duce la îndeplinirea hotărârilor şi sarcinile stabilite de INCS precum şi prevederile legislative în vigoare;

            - organizează,  coordonează şi urmăreşte realizarea atribuţiilor instituţiei;

            - coordonează buna funcţonare a serviciilor, compartinentelor, birourilor şi asigură o colaborare sistematică şi operativă între acestea;

            - asigură şi răspunde de dotarea tehnico-materială specifică fiecărui serviciu, compartiment sau sector al instituţei, cât şi pe linie informatică;

- asigură instituţia cu programe specifice activităţii şi de exploatare  a acestora în conformitate cu instrucţiunile stabilite de INCS;

            - aprobă programele şi normele privind disciplina metodologică din instituţie;

            - stabileşte numărul de posturi pentru fiecare serviciu, compartiment, birou stabilit prin organigrama şi statul de funcţii aprobate;

            - asigură respectarea prevederilor legale cu privire la încadrarea, promovarea, premierea, sanctionarea şi revocarea personalului;

            - întocmeste fişa postului personalului din subordine;

            - coordonează întregul personalul pe baza atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin fişa postului ;

- asigură evaluarea anuală a activităţii profesionale a personalului din subordine;

            - emite deciziile de încadrare sau promovare în muncă, cât şi cele ale desfacerii contractului de munca în conformitate cu prevederile legale;

            - stabileşte răspunderile şi componentele pe niveluri ierarhice şi structuri organizatorice;

            - stabileşte măsuri pentru buna gestionare a patrimoniului instituţiei, protecţia şi confidenţialitatea datelor pe întreg parcursul circulaţiei acestora, cu numirea persoanelor responsabile;

            - coordoneaza activitatea de întocmire a programului de înregistrare a operatorilor economici, a programului de control şi certificare;

            - verifică, inspectorii oficiali din cadrul inspectoratului pentru a vedea cum sunt respectate obiectivele de inspecţie în câmp specifice pentru cultura semincera respectiva;

            - verifică, activitatea de prelevare, codificare, primire a eşantioanelor;

            - verifică, analiştii şefi din cadrul laboratorului inspectoratului în vedea respectării normelor şi standardelor în vigoare;

            - verifică inspectorii în câmp acreditaţi şi eşantionorii acreditaţi;

            - verifică şi semnează toate documentele;

            - monitorizează şi controlează elaborarea raportărilor periodice şi urmăreste transmiterea acestora sau a altor date sau situaţii solicitate de INCS;

            - propune inspecţiei îmbunatăţirea metodelor de lucru şi face propuneri pentru modificarea actelor normative;

            - participă şi, după caz, prezintă puncte de vedere la şedinţele de analiză a activităţii trimestriale, sau a altor sedinte, formulând obiecţii sau propuneri impreună cu celelalte inspectorate;

            - verifică răspunsurile la sesizările şi petiţiile solicitanţilor;

- emite decizii pentru recuperarea pagubelor aduse instituţiei;

- urmăreste aplicarea şi respectarea regulilor de protecţia muncii şi PSI;

- angajează instituţia în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din ţara sau străinătate precum şi în faţa organelor jurisdiţionale sau poate da împuternicire de reprezentare în acest scop şi altor salariaţi din cadrul instituţiei;

- executa alte sarcini si instructiuni stabilite de INCS sau MADR;

 

Capitolul V. Dispoziţii finale

 

Art. 13. Corespondenţa cu INCS, cu celelalte instituţii centrale sau locale, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate,  precum şi cu operatorii economici se semnează de directorul executiv sau, după caz, de către o persoana împuternicită de către directorul executiv.

 

Art. 14.  Documentele oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi a materialului de înmulţire şi plantare şi cele informative, eliberate de ITCSMS, se semneaza de către directorul executiv sau, după caz, de persoanele stabilite conform reglementărilor în vigoare.

 

Art. 15. Nici un salariat, indiferent de funcţia pe care o îndeplineste în cadrul ITCSMS nu poate angaja instituţia sau comunica date despre activitatea economică a instituţiei, despre rezultatele obţinute în activitatea curentă, despre activitatea operatorilor economici, decât cu ştirea şi împuternicirea sub semnatură a dierctorului executiv.

 

Art. 16. Nici un salariat din cadrul instituţiei nu poate primi sau executa sarcini care nu sunt evidenţiate în fişa postului, decât cu aprobarea scrisă a directorului executiv.

 

Art. 17. Şefii de servicii, de compartimente, birouri precum şi subordonaţii acestora sunt obigaţi să cunoască şi să respecte întocmai prevederile prezentului regulament.

 

Art. 18. Şefii de servicii, de compartimente, birouri  au obigatia de a face anual sau, ori de câte ori este nevoie, propuneri scrise de modificare a fişei postului, care se supun aprobării directorului executiv.

 

Art. 19. Prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare se completeaza sau se modifică în funcţie de cerinţe, cu aprobarea INCS.

 

 

 

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS Botoşani